OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Przetacka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 20 grudnia 2021r. o godz. 09:30
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp., ul.Chopina 52/bl. 10, sala 227

odbędzie się druga licytacja udziału dłużnika w wysokości 1/6 w prawie współwłasności nieruchomości- zabudowanej działki gruntu nr 309 o powierzchni 0,4807 ha ( 4807 m2) położonej: 66-431 Santok, ul. Gorzowska, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00008240/4.
Doprowadzone do działki sieci: sieć elektroenergetyczna i teletechniczna, sieć wodociągowa wiejska, sieć kanalizacyjna własna ( szambo ). Natomiast sieć gazowa i kanalizacyjna wiejska sieciowa biegną w drodze dojazdowej ( na dzień oględzin brak przyłączy tych sieci do przedmiotowej nieruchomości ).
Nieruchomość zabudowana jest:
Budynkiem mieszkalnym wybudowanym w roku 1944, parterowym z częściowo użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczonym. Budynek w zabudowie wolnostojącej o powierzchnia zabudowy 82,00 m2, a powierzchnia użytkowa parteru oraz części mieszkalnej poddasza wynosi łącznie 99,25 m2 .Ogrzewanie budynku – centralne ogrzewanie grzejnikami płytowymi, w łazience grzejnik drabinkowy, urządzenie grzewcze to piec na paliwo stałe ( drewno/węgiel ), zamontowany w części piwnicznej. Ciepła woda użytkowa podgrzewana piecem – zamontowany w piwnicy żeliwny bojler.
Budynkiem niemieszkalnym o charakterze gospodarczym, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy wynoszącej 45,00 m2, jednokondygnacyjnym z niewielkim stryszkiem, niepodpiwniczonym.

Suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 27 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 18 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przy czym stosownie do art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
GBS Barlinek
31 8355 0009 0054 9336 2000 0001
z zastrzeżeniem, iż wpłata winna wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji (w tytule wpłaty należy wskazać - rękojmia za nieruchomość (GW1G/00008240/4, sygn. akt Km 2027/17).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Chopina 52/bl. 10 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA:
W związku z stanem epidemii wirusa SarsCov2 zobowiązuje się strony oraz uczestników do zapoznania z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. nr 84/2020 określające tryb uczestnictwa w rozprawach oraz poruszaniu się po budynku. Zarządzenie dostępne pod linkiem:https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-842020-prezesa-sadu-rejonowego-w-gorzowie-wlkp-z-dnia-20-maja-2020r,new,mg,1.html,656
Więcej informacji: www.gorzow1.komornik.org


Komornik Sądowy

Urszula Przetacka

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Urszula Przetacka
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2021-11-27 12:14:20
Publikacja w dniu:
2021-11-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Urszula Przetacka
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2021-11-27 12:13:35
Publikacja w dniu:
2021-11-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Urszula Przetacka
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2021-11-27 12:11:29
Publikacja w dniu:
2021-11-27
Zmiany:
Podejrzyj