OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Przetacka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 14 stycznia 2022r. o godz. 13:00
w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 10

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Gwiaździsta 3/56, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00098958/7.
Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 3062906/1000000000 w prawie współwłasności działki gruntu oraz w prawie współwłasności części wspólnych budynku. W ramach współwłasności części wspólnych budynku właściciel lokalu korzysta z piwnicy o powierzchni 2,20 m2, usytuowanej na poziomie kondygnacji podziemnej budynku.
Lokal mieszkalny pozostaje w zarządzie Gorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Gwiaździsta 1.
Przedmiotowy lokal mieszkalny położona jest na V piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Lokal mieszkalny o powierzchni 47,20 m2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.

Nieruchomość obciążona jest służebnością mieszkania polegającą na nieodpłatnym i dożywotnim korzystaniu przez uprawnioną z całego lokalu, z ponoszeniem kosztów bieżącej eksploatacji. Rzeczoznawca majątkowy oszacował ww. służebność na kwotę 75 900,00zł.

Suma oszacowania wynosi 189 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142 275,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 970,000zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przy czym stosownie do art. 962 § 1 kpc "przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg". Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
GBS Barlinek
31 8355 0009 0054 9336 2000 0001
z zastrzeżeniem, iż wpłata winna wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji (w tytule wpłaty należy wskazać - rękojmia za nieruchomość GW1G/00098958/7, sygn. akt KM 1743/19).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Chopina 52/bl. 10 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA:
W związku z stanem epidemii wirusa SarsCov2 zobowiązuje się strony oraz uczestników do zapoznania z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. nr 84/2020 określające tryb uczestnictwa w rozprawach oraz poruszaniu się po budynku. Zarządzenie dostępne pod linkiem:https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-842020-prezesa-sadu-rejonowego-w-gorzowie-wlkp-z-dnia-20-maja-2020r,new,mg,1.html,656
Więcej informacji: www.gorzow1.komornik.org

Komornik Sądowy

Urszula Przetacka

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Urszula Przetacka
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2022-01-12 12:31:42
Publikacja w dniu:
2022-01-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Urszula Przetacka
Opublikował:
Urszula Przetacka
Dokument z dnia:
2021-11-27 12:21:10
Publikacja w dniu:
2021-11-27
Zmiany:
Podejrzyj