ZP/5/2021 Dzierżawa łącza i dostęp do internetu

Gorzów Wlkp. dnia 16.03.2021r.

Sprawa Nr ZP/5/2020

 

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej

do zamówienia o wartości do 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy  
z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

 

1.     Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. 095/ 7256 403

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

2.     Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „dzierżawę łącza w warstwie 2 L2 z budynku sądu przy ul. Chopina 52 do budynku sądu na ul. Dzieci Wrzesińskich 5 oraz łącza symetrycznego z dostępem do Internetu dla budynku sądu przy ul. Chopina 52 blok 10.”

 

3.     Termin realizacji zamówienia:

Od 01.04.2021r. do 31.03.2023r.

 

4.     Opis sposobu przygotowania oferty:

1)     Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1.

2)     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3)     Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4)     Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

 

5.     Ogólne warunki umowy:

Treść umowy zostanie uzgodniona z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

 

6.     Kryteria wyboru:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium cena – 100 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

 

 

cena najniższa

----------------------- x 100 = ilość uzyskanych punktów

cena badana

 

7.     Termin i miejsce złożenia oferty cenowej:

Ofertę (formularz ofertowy) należy:

1)     przesłać e-mailem w terminie do  22.03.2021r. do godz.1000 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule „POSTĘPOWANIE ZP/5/2021”

2)     złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Choina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do  22.03.2021r. do godz.10:00.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

 

Oznaczenie wykonawcy

 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Oferta na „dzierżawę łącza w warstwie 2 L2 z budynku sądu przy ul. Chopina 52 do budynku sądu na ul. Dzieci Wrzesińskich 5 oraz łącza symetrycznego z dostępem do Internetu dla budynku sądu przy ul. Chopina 52 blok 10.”

 

POSTĘPOWANIE :  ZP/5/2021

 

Nie otwierać przed: 22.03.2021r. godz. 10:00
 

8.     Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

1)     w zakresie  procedury - Justyna Pastwa - tel. 095/ 7256 855, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

2)     w zakresie technicznym – Informatyk: Tomasz Góral tel. 696 031 242 lub e-mail: informatyk_kw@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

 

 

p.o. Kierownika Oddziału Gospodarczego

Justyna Pastwa

 

 

 

 

Załączniki:

Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Nr 3 – Klauzula informacyjna

 

Rejestr zmian dla: ZP/5/2021 Dzierżawa łącza i dostęp do internetu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-03-16 09:12:00
Publikacja w dniu:
2022-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2021-10-01 13:51:33
Publikacja w dniu:
2021-10-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-25 10:58:51
Publikacja w dniu:
2021-03-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-23 09:36:09
Publikacja w dniu:
2021-03-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-16 12:55:59
Publikacja w dniu:
2021-03-16
Zmiany:
Podejrzyj