ZP/21/2021 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i dozoru urządzeń zasilania gwarantowanego instalacji elektrycznych w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

2021-08-17 14:14

Gorzów Wlkp. dnia  05.08.2021r.

 

Sprawa Nr ZP/21/2021

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

do zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającego 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

1.     Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095/ 7256 855

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

2.    Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i dozoru urządzeń zasilania gwarantowanego instalacji elektrycznych w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.

3.    Termin realizacji zamówienia

01.09.2021r. – 31.08.2023r.

4.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)        Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie
z załącznikiem nr 1.

2)        Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności.

3)        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4)        Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5)        Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6)        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

5.    Ogólne warunki umowy:

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

6.    Kryteria wyboru:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium cena – 100 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Punkty zostaną obliczone wg wzoru: 

 

cena najniższa

----------------------- x 100x 100% = ilość uzyskanych punktów

cena badana

 

7.    Termin i miejsce złożenia oferty cenowej:

Ofertę (formularz ofertowy) należy:

1)        przesłać e-mailem w terminie do  13.08.2021r. do godz.11:00 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule „POSTĘPOWANIE ZP/21/2021”

2)        złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Chopina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do  13.08.2021r. do godz.11:00.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

 

Oznaczenie wykonawcy

 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Oferta na „wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i dozoru urządzeń zasilania gwarantowanego instalacji elektrycznych w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ”

 

POSTĘPOWANIE :  ZP/21/2021

 

Nie otwierać przed: 13.08.2021r. godz. 11:00


 

8.    Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

1)        Justyna Pastwa - tel. 95/ 7256 855, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

2)        Jakub Burchardt – tel. 95/7256 403, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

 

 

p.o. Kierownika Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Justyna Pastwa

 

 

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Nr 3 – wzór umowy

Nr 4 – klauzula RODO

 

Rejestr zmian dla: ZP/21/2021 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i dozoru urządzeń zasilania gwarantowanego instalacji elektrycznych w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-03-16 09:06:33
Publikacja w dniu:
2022-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2021-08-17 14:09:41
Publikacja w dniu:
2021-08-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2021-08-05 13:55:08
Publikacja w dniu:
2021-08-05
Zmiany:
Podejrzyj