ZP/18/2021 Usługi serwisowo-konserwacyjne prześwietlarek RTG bagażu zainstalowanych w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. wraz ze szkoleniem pracowników ochrony

Gorzów Wlkp. dnia  20.07.2021r..

 

Sprawa Nr ZP/18/2021

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

do zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającego 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) 


1.     Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095/ 7256 855

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

2.     Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowo-konserwacyjnej prześwietlarek RTG bagażu zainstalowanych w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. wraz z szkoleniem pracowników ochrony.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.

 

3.     Termin realizacji zamówienia

od dnia podpisania do 31.08.2023r.

 

4.     Opis sposobu przygotowania oferty:

1)     Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie  
z załącznikiem nr 1.

2)     Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności.

3)     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4)     Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5)     Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

 

 

5.     Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca oświadcza, że:

1)     posiada niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami przepisów polskiego prawa oraz wytycznymi producentów urządzeń;

2)     dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

4)     zobowiązuje się do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej.

 

6.     Ogólne warunki umowy:

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. 

 

 

 

7.     Kryteria wyboru:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Znaczenie kryterium cena – 100 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Punkty zostaną obliczone wg wzoru: 

 

cena najniższa

----------------------- x 100x 100% = ilość uzyskanych punktów

cena badana 

 

8.     Termin i miejsce złożenia oferty cenowej:

Ofertę (formularz ofertowy) należy:

1)     przesłać e-mailem w terminie do  28.07.2021r. do godz.11:00 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule „POSTĘPOWANIE ZP/18/2021”

2)     złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Chopina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do  28.07.2021r. do godz.11:00.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

 

Oznaczenie wykonawcy 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp. 

 

Oferta na „świadczenie usługi serwisowo-konserwacyjnej prześwietlarek RTG bagażu zainstalowanych w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. wraz z szkoleniem z pracowników ochrony.”

POSTĘPOWANIE :  ZP/18/2021 

Nie otwierać przed: 28.07.2021r. godz. 11:00 

 

 

9.     Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

1)     Justyna Pastwa - tel. 095/ 7256 855, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

 

p.o. Kierownika Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

Justyna Pastwa

 

 

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Nr 3 – wzór umowy

Nr 4 – klauzula RODO

 

Rejestr zmian dla: ZP/18/2021 Usługi serwisowo-konserwacyjne prześwietlarek RTG bagażu zainstalowanych w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. wraz ze szkoleniem pracowników ochrony

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-03-16 09:07:40
Publikacja w dniu:
2022-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2021-10-01 13:48:40
Publikacja w dniu:
2021-10-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-30 14:37:43
Publikacja w dniu:
2021-07-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-20 14:06:29
Publikacja w dniu:
2021-07-20
Zmiany:
Podejrzyj