Zawiadomienie - II K 1012/22

ZAWIADOMIENIE

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia, że w sprawie II K 1012/22 (sygnatura postępowania przygotowawczego PR 2 Ds. 1311.2021) przeciwko Markowi Nowik oskarżonemu o czyny z art. 286 §1 k.k. i inne termin rozprawy został wyznaczony na dzień 25.04.2023 r. godz. 09:00 sala 104. 

 

POUCZENIE POKRZYWDZONEGO

Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.
Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.
Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej pierwszej instancji może wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Pokrzywdzony jeżeli nie wytoczył powództwa cywilnego może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody.
Pokrzywdzony jest obowiązany poddać się oględzinom i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego.
Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju lub na terenie UE, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju lub na terenie UE albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.
Oskarżyciel publiczny, obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział w posiedzeniu przygotowawczym. Jeżeli prezes sądu / wyznaczony sędzia uzna udział stron w posiedzeniu za obowiązkowy, wówczas ich obecność jest obowiązkowa. Strona ma prawo przestawić stanowisko w przedmiocie planowania i organizacji rozprawy głównej obejmujące wnioski dowodowe oraz informacje i oświadczenia, w szczególności proponowane terminy rozpraw i ich przedmiot, terminy usprawiedliwionej nieobecności uczestników procesu, a także oświadczenia wskazujące na potrzebę wezwania na rozprawę główną biegłych, kuratora sądowego, sprawdzenia danych o karalności oskarżonego oraz inne oświadczenia dotyczące okoliczności istotnych dla sprawnego przeprowadzenia dalszego postępowania. Ogłoszenie zarządzenia o wyznaczeniu terminów rozprawy ma skutek równoznaczny z wezwaniem obecnych uczestników postępowania do udziału w rozprawie albo zawiadomieniem o jej terminach.
Osoby uprawnione do stawiennictwa na rozprawie nie muszą być zawiadamiane o nowym terminie rozprawy przerwanej, nawet jeśli nie uczestniczyły w tej rozprawie.
W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia, strona może złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie. We wniosku należy wskazać, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien również wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy. Prezes sądu odmawia przyjęcia wniosku złożonego przez osobę nieuprawnioną, po terminie lub w razie nieuzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych wniosku. Na zarządzenie przysługuje zażalenie. Zarządzenie może wydać również referendarz sądowy.
Oskarżyciel posiłkowy i oskarżyciel prywatny, mają prawo złożyć wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu i mogą zostać obciążeni kosztami takiego pełnomocnika.


 

Na zarządzenie Sędziego

 

 

Julia Krzyżaniak

stażysta Sądu Rejonowego
w Gorzowie Wielkopolskim
II Wydziału Karnego

 
tel.: 95 72 56 469
email julia.krzyzaniak@gorzow-wlkp.sr.gov.pl 

Rejestr zmian dla: Zawiadomienie - II K 1012/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-02-22 07:06:48
Publikacja w dniu:
2023-02-22
Zmiany:
Podejrzyj