Zarządzenie 60/2024 - udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego

Prezes                                                            Gorzów Wlkp., dnia  23 maja 2024 r.                    

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel. (95) 7 256 462, fax  (95) 7 256 482

e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

Znak sprawy:

A.042.4.2024

                       

ZARZĄDZENIE Nr 60/2024

Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 23 maja 2024 r.

 

w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego  określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym

 

Na podstawie art. 22 § 1 ust. 1 pkt a) w związku z art. 53e ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 334 t.j.)

 

§ 1

 

Wprowadza się wykaz typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w Portalu Informacyjnym sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wprowadza się wykaz pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w Portalu Informacyjnym sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz Portalu Informacyjnym.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 46/2024 Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia                           5 kwietnia 2024 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2024 Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 maja 2024 r.

 

Wykaz typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia publikacji

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. publikuje w Portalu Informacyjnym dane dotyczące spraw sądowych z nw. wydziałów w zakresie:

 

I i X Wydział Cywilny - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu 2016-01-01 repertoriów:

a)       C

b)       Co,

c)       Ns,

d)       Nc,

e)       Cps,

f)        N,

g)       Med,

h)       WSC,

i)        Cz.

 

II Wydział Karny - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu po dniu 2016-01-01 z repertoriów:

a)       K,

b)       Ko,

c)        Kp,

d)       Kop,

e)        W,

f)        Med.

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu po dniu 2016-01-01 z repertoriów:

a)         RC,

b)        RNs,

c)         Nsm,

d)        RCo,

e)         Nkd,

f)          Nmo,

g)        Nw,

h)        Opm,

i)           Op,

j)           RCps,

k)         Alk,

l)          Med,

m)       WSC,

n)         RCz.

 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu po dniu 2016-01-01 z repertoriów:

a)      P,

b)       Po,

c)       Np,

d)       U,

e)       Uo,

f)        Med P,

g)             Wsc,

h)             Pz,

i)                 Uz.

 

V Wydział Gospodarczy - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu po dniu 2016-01-01 z repertoriów:

a)         GC,

b)        GNs,

c)         GCo,

d)        GNc,

e)         Med.,

f)         GU,

g)        GUp,

h)        Gzd,

i)          GUo,

j)          GR,

k)        GRz,

l)          GRp

m)      GRs

n)        GRo,

o)        GRu,

p)        GRez,

q)        GCps

r)         WSC,

s)         Gz,

t)          GUz,

u)        GUk,

v)        GUu,

w)      GRk,

 

VIII Wydział Egzekucyjny - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu po dniu 2016-01-01 z repertoriów:

a)         Co,

b)        Cz.

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2024 Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 maja 2024 r.

 

Wykaz pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji

w Portalu Informacyjnym

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.  wyłącza czasowo od publikacji w Portalu Informacyjnym następujące orzeczenia:

1)           postanowienia i inne pisma w postępowaniu zabezpieczającym wydawane w postępowaniu cywilnym - do czasu doręczenia obowiązanemu lub wniesienia zażalenia przez obowiązanego;

2)           postanowienia i inne pisma w postępowaniu klauzulowym - do czasu doręczenia dłużnikowi postanowienia lub wniesienia zażalenia przez dłużnika - w sprawach o symbolu 104m i 104p;

3)           postanowienie o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego lub inny sposób zabezpieczenia w trybie art. 38-40 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 z późn. zm.) - do czasu doręczenia dłużnikowi;

4)           orzeczenie wydane w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego (art. 291 i nast. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, Dz. U. z 2024 r. poz. 37) wydane na posiedzeniu niejawnym - wyłączenie do czasu doręczenia zainteresowanemu;

5)          postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności - wyłączenie do czasu doręczenia zobowiązanemu;

6)          postanowienie o zabezpieczeniu dowodu - wyłączenie do czasu jego przeprowadzenia,

7)          postanowienie o zastosowaniu środków zapobiegawczych - wyłączenie zgodnie z decyzją sędziego przewodniczącego;

8)          protokoły przesłuchań w trybie art. 185 a-c ustawy z dnia 6 czerwca1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 37);

9)          orzeczenia, pisma, zarządzenia, nakazy, listy gończe dot. postępowania wykonawczego zmierzające do osadzenia skazanych i ukaranych w jednostkach penitencjarnych - wyłączenie do czasu ujęcia osoby i wprowadzenia kary do wykonania;

10)      postanowienia (wraz z ewentualną dodatkową dokumentacją) w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania na wniosek prokuratora w postępowaniu przygotowawczym co do osoby, której miejsce pobytu nie jest znane - do czasu ich doręczenia osobie tymczasowo aresztowanej /zatrzymanej;

11)      postanowienie o zastosowaniu kary porządkowej zatrzymania i doprowadzenia świadka (art. 285 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego), w przypadku wydania postanowienia na odrębnym druku - do czasu doręczenia zainteresowanemu;

12)      postanowienia o zarządzeniu kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych (art. 237 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego) - wyłączenie do czasu określonego zarządzeniem sędziego referenta;

13)      postanowienia o zarządzeniu przeszukania osób i pomieszczeń - wyłączenie do czasu określonego zarządzeniem sędziego referenta;

14)      postanowienia o poszukiwaniach listem gończym - wyłączenie do czasu osadzenia skazanego;

15)      nakaz doprowadzenia - wyłączenie do czasu osadzenia skazanego;

16)      postanowienie o uchyleniu zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego - wyłączenie do czasu doręczenia odpisu postanowienia skazanemu.

 

 

 

 

Wykonująca funkcję Prezesa Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

SSR Katarzyna Sydor

/pismo podpisane podpisem elektronicznym/

Rejestr zmian dla: Zarządzenie 60/2024 - udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-05-24 12:16:24
Publikacja w dniu:
2024-05-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-05-24 12:14:24
Publikacja w dniu:
2024-05-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-05-24 12:13:13
Publikacja w dniu:
2024-05-24
Zmiany:
Podejrzyj