Ogłoszenie - ZP/7/2021 - konserwacja rynien

Gorzów Wlkp. dnia  08.04.2021r.

 

Sprawa Nr ZP/7/2021

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

do zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającego 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

 


1.     Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095/ 7256 855

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

2.     Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i czyszczenie rynien i rur spustowych w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

3.     Termin realizacji zamówienia

kwiecień 2021r. – październik 2022r.

 

4.     Opis sposobu przygotowania oferty:

1)     Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z      załącznikiem nr 1.

2)     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3)     Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4)     Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

 

 

5.     Ogólne warunki umowy:

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. 

 

6.     Kryteria wyboru:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium cena – 100 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Punkty zostaną obliczone wg wzoru: 

 

 

cena najniższa

----------------------- x 100 = ilość uzyskanych punktów

cena badana 

 

7.     Termin i miejsce złożenia oferty cenowej:

Ofertę (formularz ofertowy) należy:

1)     przesłać e-mailem w terminie do  15.04.2021r. do godz.10:00 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule „POSTĘPOWANIE ZP/7/2021”

2)     złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Choina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do  15.04.2021r. do godz.10:00.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

 

Oznaczenie wykonawcy 

 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp. 

 

Oferta na „konserwację i czyszczenie rynien i rur spustowych w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

POSTĘPOWANIE :  ZP/7/2021 

 

Nie otwierać przed: 15.04.2021r. godz. 10:00 

 

 

8.     Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

1)     Justyna Pastwa - tel. 095/ 7256 855, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl  

 

 

 

p.o. Kierownika Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

Justyna Pastwa

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - ZP/7/2021 - konserwacja rynien

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-03-16 09:11:43
Publikacja w dniu:
2022-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-19 13:18:46
Publikacja w dniu:
2021-04-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-08 15:10:02
Publikacja w dniu:
2021-04-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-08 15:08:44
Publikacja w dniu:
2021-04-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-08 15:06:35
Publikacja w dniu:
2021-04-08
Zmiany:
Podejrzyj