Ogłoszenie - ZP/15/2021 - Remont cząstkowy nawierzchni chodnika przylegającego do budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej pod konstrukcję wiaty śmietnikowej

Gorzów Wlkp. dnia  01.06.2021r.

 

Sprawa Nr ZP/15/2021

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

do zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającego 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

1.     Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095/ 7256 855/403

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

2.    Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Remont cząstkowy

nawierzchni chodnika przylegającego do budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej pod konstrukcję wiaty śmietnikowej”.

 

Szczegółowy opis zamówienia oraz dokumentacja fotograficzna znajduje się w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

 

UWAGA!  

Podane wartości są orientacyjne, wymaga się aby Wykonawca dokonał własnych pomiarów przed złożeniem oferty.

 

3.    Termin realizacji zamówienia

30 dni od daty podpisania umowy.

 

4.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)        Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z      załącznikiem nr 1.

2)        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3)        Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4)        Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5)        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

 

5.    Ogólne warunki umowy:

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

 

6.    Kryteria wyboru:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium cena – 100 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

 

 

 

cena najniższa

----------------------- x 100 = ilość uzyskanych punktów

cena badana

 

7.    Termin i miejsce złożenia oferty cenowej:

Ofertę (formularz ofertowy) należy:

1)        przesłać e-mailem w terminie do  15.06.2021r. do godz.12:00 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule „POSTĘPOWANIE ZP/15/2021”

2)        złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Chopina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do  15.06.2021r. do godz.12:00.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

 

Oznaczenie wykonawcy

 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Oferta na „Remont cząstkowy nawierzchni chodnika przylegającego do budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej pod konstrukcję wiaty śmietnikowej”.

POSTĘPOWANIE :  ZP/15/2021 

Nie otwierać przed: 15.06.2021r. godz. 12:00


 

8.    Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

1)         Jakub Burchardt- tel. 095/ 7256 403, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

2)         Justyna Pastwa - tel. 095/ 7256 855, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

Jakub Burchardt

 

 

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia, przedmiar

Nr 3 – wzór umowy

Nr 4 – klauzula RODO

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - ZP/15/2021 - Remont cząstkowy nawierzchni chodnika przylegającego do budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej pod konstrukcję wiaty śmietnikowej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-03-16 09:08:07
Publikacja w dniu:
2022-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-16 14:56:19
Publikacja w dniu:
2021-06-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2021-05-31 12:13:00
Publikacja w dniu:
2021-05-31
Zmiany:
Podejrzyj