Ogłoszenie - X Ns 437/22

Gorzów Wlkp., dnia 28.06.2022 r.

Sygn. akt X Ns 437/22

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po Marku Wrzesińskim

 

Na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 1 k.p.c. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza, że został złożony wykaz inwentarza po Marku Wrzesińskim (PESEL 52040906033) zmarłym w dniu 6 maja 2020 r., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie poucza że:

1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2) osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 6381 § 3 k.p.c.).

Art.  637.  [Spis inwentarza]

§  1. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. ”

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X Ns 437/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2022-07-07 14:42:02
Publikacja w dniu:
2022-07-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2022-07-07 14:40:27
Publikacja w dniu:
2022-07-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2022-07-07 14:36:49
Publikacja w dniu:
2022-07-07
Zmiany:
Podejrzyj