Ogłoszenie - X N 871/20

Gorzów Wlkp., dnia 20.11.2020 r.


Sygn. akt X N 871/20
 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po Waldemarze Tarańczuku

 

Na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 1 k.p.c. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza, że został złożony wykaz inwentarza po Waldemarze Tarańczuku (PESEL 58010613192) zmarłym w dniu 27 kwietnia 2014 r., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Czereśniowej 2J. Jednocześnie poucza że: 1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni; 2) osoby wskazane w art. 637 § 1* mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 6381 § 3 k.p.c.)”

*Art.  637.  [Spis inwentarza]

§  1. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. ”

 

 

Gorzów Wielkopolski  20.11.2020 r.  
sędzia Karolina Żurawiecka

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X N 871/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-03 11:26:11
Publikacja w dniu:
2020-12-03
Zmiany:
Podejrzyj