Ogłoszenie - X N 475/22

„W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie o sygnaturze akt X N 475/22  Bożena Borowska złożyła wykaz inwentarza po  Adamie Wójtowiczu, PESEL 40011013019, zmarłym w dniu 10 marca 2022r. w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wielkopolskim. Jednocześnie, na podstawie art. 6381 § 3 k.p.c., Sąd poucza, że:

a) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.),

b) ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c.                    w związku z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.),

c) osoby wymienione w pkt b (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X N 475/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-06-14 13:07:48
Publikacja w dniu:
2022-06-14
Zmiany:
Podejrzyj