Ogłoszenie - VIII Co 854/22

Sygn. akt: VIII Co 854/22
 

POSTANOWIENIE


   Dnia 20.02.2023r 

Sąd Rejonowy  w Gorzowie Wielkopolskim  VIII Wydział Egzekucyjny

w następującym składzie:

Przewodniczący:        sędzia Dorota Bobrowicz

po rozpoznaniu w dniu 20.02.2023roku w Gorzowie Wielkopolskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Miasta Gorzów Wielkopolskiego
przeciwko dłużnikowi  Mieczysławowi Brzyskiemu, Brygidzie Brzyskiej
o ustanowienie kuratora

postanawia: 

1.uchylić postanowienie z dnia 07.02.2023r

2.na podstawie art.802 k.p.c. ustanowić dla dłużników Mieczysława Brzyskiego i Brygidy Brzyskiej, których miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałych przy ul. Kwiatowej 45D/7, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Anny Kaczmarek w celu reprezentowania praw dłużników w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim  Ryszarda Króla  w sprawie Km 1300/22 i Km 1250/22

 

2.zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim  o ustanowieniu kuratora

 

3.uzależnić skuteczność doręczeń pism kuratorowi od upływu 1 (jednego) miesiąca od chwili

obwieszczenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - VIII Co 854/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-02-27 07:21:24
Publikacja w dniu:
2023-02-27
Zmiany:
Podejrzyj