Ogłoszenie - VIII Co 584/22

Sygn. akt: VIII Co 584/22
 

POSTANOWIENIE
   Dnia  26.10.2022r 

Sąd Rejonowy  w Gorzowie Wielkopolskim  VIII Wydział Egzekucyjny

w następującym składzie:

Przewodniczący:        sędzia Dorota Bobrowicz

po rozpoznaniu w dniu 26.10.2022 roku w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Gminy Gorzów Wielkopolski-Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim 
przeciwko dłużnikowi  Bogusławowi Bosiakowi
o ustanowienie kuratora

postanawia: 

1. uchylić postanowienie z dnia 07.10.2022r

2.na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Bogusława Bosiaka , którego  miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałego przy ul. Stefana Żeromskiego 8/5  20,66-400 Gorzów Wielkopolski, kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Iwony Jastrzębskiej  w celu reprezentowania praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim  Piotra Zalewskiego  w sprawie Km 1027/22

3.zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim  o ustanowieniu kuratora

4.uzależnić skuteczność doręczeń pism kuratorowi od upływu 1 (jednego) miesiąca od chwili

obwieszczenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - VIII Co 584/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-11-02 07:52:50
Publikacja w dniu:
2022-11-02
Zmiany:
Podejrzyj