Ogłoszenie - I Ns 360/21

Sygnatura akt I Ns 360/21                                                                                                                          

POSTANOWIENIE

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 listopada 2021 r.

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w następującym składzie:

            Przewodniczący          Sędzia Agata Smolińska  

po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2021 r.  w Gorzowie Wielkopolskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Jolanty Ruszczak, Izabeli Piworun

o złożenie wykazu inwentarza

POSTANAWIA:

ogłosić na tablicy ogłoszeń sądu spadku oraz na stronie internetowej sądu o złożeniu wykazu inwentarza przez Jolantę Ruszczak i Izabelę Piworun - wykonawców testamentu Marii Draguły  PESEL 48032801048, zmarłej w dniu 2 marca 2021 roku w Drezdenku, ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wlkp.,
ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).; ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w związku z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.); wymienione podmioty mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. art. 6381 § 4 k.p.c.).

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - I Ns 360/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-11-23 12:18:10
Publikacja w dniu:
2021-11-23
Zmiany:
Podejrzyj