Ogłoszenie 110.2.2024 - asystent sędziego

Prezes                                                                                                                                                                Gorzów Wlkp., dnia 08 lutego 2024 r.

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel.(95) 7 256 465, fax (95) 7 256 850

e-mail: kadry@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

e-mail: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

K.110.2.2024

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko (1 etat) asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.

 

 Na podstawie art. 155 § 2a oraz art. 155a § 1 i 2 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2023 poz. 2106) Prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór w drodze konkursu, oznaczonego sygnaturą K. 110.2.2024 na stanowisko asystenta sędziego w ramach umowy o pracę na czas określony – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich;

 

1.                  Nazwa i adres siedziby: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 10;

2.                  Oznaczenie konkursu: K. 110.2.2024;

3.                  Liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego: jedno stanowisko

 

Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217) w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2023 poz. 2106) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1.       jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich;

2.       jest nieskazitelnego charakteru;

3.       ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

4.       ukończył 23 lata;

 

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane winny złożyć w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 bl. 10 pokój 305 albo za pośrednictwem operatora pocztowego następujące dokumenty w zamkniętej kopercie wraz z oznaczeniem numeru konkursu :

1.       wniosek adresowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego wraz z numerem telefonu kontaktowego;

2.       własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3.       oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Polsce na podstawie odrębnych przepisów;

4.       oświadczenie, że nie jest prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

5.    oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich ;

6.    aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

7.    zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby konkursu.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Dokumenty i oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata

  

Termin składania dokumentów: do dnia 07 marca 2024 r.

(w przypadku wysłania zgłoszenia za pomocą operatora świadczącego usługi pocztowe, decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

 

Termin, miejsce i zakres przedmiotowy konkursu.

Konkurs składa się z trzech etapów:

1.       etapu pierwszego - wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2.       etapu drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata

3.       etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej

  

II ETAP KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 marca 2024 r. (piątek) od godz. 9.00, w sali
nr 101, w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 blok 10.

Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie ogłoszona do dnia 13 marca 2024 roku na stronie internetowej sądu (www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl), na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 bl. 10 stanowiącą jednocześnie Biuletyn Informacji Publicznej.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

Jednocześnie informuję, iż osoby zatrudnione na stanowisku asystenta sędziego w tutejszym Sądzie nie mogą równocześnie odbywać aplikacji radcowskiej bądź adwokackiej.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu (95) 725 64 65.

 

Prezes Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp. 

Jarosław Dudzicz

 

 

 

Klauzula obowiązku informacyjnego

dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego i referendarza sądowego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacyjnym w zakresie realizowanych zadań jest: Prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 bl. 10, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 72 56 462, e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 bl. 10, 66-400 Gorzów Wlkp.: e-mail: iod@gorzow-wlkp.sr.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe wskazane w podaniu, CV, oświadczeniach, dokumentach, kopiach dokumentów, świadectw, dyplomów, certyfikatów itp., przetwarzane będą w celu realizacji zadania Administratora związanego z procesem rekrutacji. Podanie danych osobowych wymaganych w ogłoszeniu na nabór  jest niezbędne w celu udziału w procesie ogłoszonej rekrutacji. Niepodanie tych danych może skutkować wykluczeniem z procesu rekrutacji. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych osobowych, innych niż wymaganych w ogłoszeniu,  traktowane będzie jako udzielenie Administratorowi świadomej i wyraźnej zgody na ich przetwarzanie w celu procesu rekrutacyjnego zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a) RODO.
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na potrzeby rekrutacji na podstawie przepisów:
a)       art. 221 art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy (Dz.U. 1974.24.141 z póź.zm)

b)       art. 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. 2018.577 t.j);

c)       art. 149, 155 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r-Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U 2020.2072 t.j)

d)        Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego. W tym okresie będzie Pani/Pan miała/ł możliwość odebrania złożonych w procesie rekrutacji dokumentów. Po tym okresie zostaną one zniszczone. W sytuacji zakwalifikowania się Pani/Pana na listę rezerwową dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy licząc od przeprowadzenia ostatniego konkursu, zgodnie z art. 3b ust 5 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998r o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U 2018.577 t.j).   
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych (wewnątrz struktury organizacyjnej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.) będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora Danych pracownicy Sądu i tylko w niezbędnym zakresie.
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie 110.2.2024 - asystent sędziego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2024-02-12 11:37:59
Publikacja w dniu:
2024-02-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2024-02-12 11:37:04
Publikacja w dniu:
2024-02-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2024-02-12 11:17:42
Publikacja w dniu:
2024-02-12
Zmiany:
Podejrzyj