Ogłoszenie 1001-219/23 - inspektor ds. obronnych

      Dyrektor                                                             Gorzów Wlkp., dnia 19 lipca 2023 r.

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel.(95) 7 256 465, fax (95) 7 256 850

e-mail: kadry@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

e-mail: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

oznaczenie konkursu: Prez. K. 1001-219/23

 

Dotyczy: konkurs na urzędnika 1/4 wymiaru etatu

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ogłasza konkurs

 na staż urzędniczy na wolne stanowisko urzędnika sądowego

- 1/4 etatu na docelowe stanowisko Inspektor ds. obronnych

 

 

1.       Wymagania niezbędne:  

·       obywatelstwo polskie;

·       wykształcenie wyższe, w tym kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

·       minimum 3-letni staż pracy, w tym kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;

·       niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych;

·       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;

·       nieposzlakowana opinia;

·       znajomość problematyki obronnej i obrony cywilnej; znajomość zagadnień z zakresu zarządzania kryzysowego; 

·       znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.).
 2.       Wymagania dodatkowe:

·       preferowane doświadczenie w pracy na pokrewnych stanowiskach;

·       odporność na stres;

·       dyspozycyjność;

·       odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.

 3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Osoba zajmująca się sprawami dotyczącymi obronnymi realizuje zadania wynikające z właściwych ustaw i aktów wykonawczych, a w szczególności dotyczące:  

Realizacja zadań w zakresie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.;
Prowadzenie właściwej dokumentacji związanej z problematyką obronną;
Prowadzenie przygotowań do udziału w systemie kierowania bezpieczeństwem państwa – organizowanie stałego dyżuru, w celu realizacji zadań obronnych i uwzględnienia potrzeb obronności i bezpieczeństwa.
Opracowywanie i systematyczne uaktualnianie obowiązującej dokumentacji w dziedzinie obronności na okres pokoju i stanów nadzwyczajnych w celu doskonalenia mechanizmów podwyższania gotowości obronnej, w tym funkcjonowania systemu stałych dyżurów.
Współuczestnictwo w pracach związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w celu realizacji tych procesów.
Organizowanie szkoleń pracowników z zakresu obronnym oraz uczestnictwo w szkoleniach i ćwiczeniach;
Przygotowywanie do realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno–wojskowej w celu realizacji przygotowań obronnych (HNS);
 

 

 

Kandydaci poddani zostaną wieloetapowemu konkursowi - sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonania obowiązków urzędnika.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014, poz.400).

 

Zgłoszenia kandydaci mogą składać w terminie do dnia: 20 sierpnia 2023 roku

w zamkniętej kopercie na adres:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 blok 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

Oddział Kadr pokój nr 305 - wraz z podaniem oznaczenia konkursu

lub osobiście.

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu wraz z podaniem miejsca i terminu przeprowadzenia konkursu będzie dostępna do dnia 28 sierpnia 2023 roku w gablocie budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. na parterze w budynku nr 10, oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

 

 

        Dyrektor

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

           /-/ Piotr Żukowski

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektor Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52 bl.10,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy a na podstawie zgody wynikającej z  art. 6 ust 1 lit.a - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. okres ten może zostać wydłużony o kolejne 3 miesiące.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9) Administrator nie planuje przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w innym celu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie 1001-219/23 - inspektor ds. obronnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-09-08 10:03:14
Publikacja w dniu:
2023-09-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-07-19 14:19:37
Publikacja w dniu:
2023-07-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-07-19 14:15:22
Publikacja w dniu:
2023-07-19
Zmiany:
Podejrzyj