Mediacje

MEDIACJA

Mediacja została ponownie „odkryta" w czasach nowożytnych. Znana była we wszystkich kulturach starożytnych. Opis mediacji znajdziemy w Biblii. Stosowana ona była m.in. w Japonii i krajach, w których buddyzm był dominującą religią. Wyjaśniając pojęcie mediacji trzeba wskazać, iż jest to sposób rozwiązywania konfliktów przy udziale bezstronnych mediatorów, którzy towarzyszą stronom w procesie uzgodnień. Mediacje prowadzi specjalnie do tego przygotowany mediator. Jego zadaniem jest usprawnienie komunikacji, zdefiniowanie tematów spornych, pomoc w określeniu potrzeb i interesów stron oraz pomoc w wypracowaniu porozumienia.

Mediatorzy są bezstronni, czyli nie stają za żadną ze stron. Nie oceniają nie tylko osób, ale również ich zachowań oraz proponowanych rozwiązań. Profesjonalizm mediatorów polega również na neutralności wobec sposobu rozwiązania konfliktu i uzgodnień proponowanych przez strony. Mediatorzy akceptują każde rozwiązanie, które strony uważają za odpowiednie w ich sytuacji. Odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu oraz kształt porozumienia spoczywa na stronach. Mediatorzy nie decydują i nie oceniają - tym mogą zająć się sędziowie i arbitrzy.

Mediacja umowna może toczyć się, jeżeli tylko strony podejmują taką decyzję. Z formalnego punktu widzenia niezbędne jest zawieranie przez strony umowy z mediatorem bądź ośrodkiem mediacji, poprzez zaakceptowanie regulaminu tego ośrodka bądź zawarcie umowy. Umowa taka określi warunki prowadzenia mediacji i honorarium mediatora (środka mediacji).

W myśl art. 183(6) kodeksu postępowania cywilnego wszczęcie mediacji przez stronę następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji (wraz z doręczonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie). Wniosek taki musi być sporządzony, jeżeli strony zawarły umowę o mediacji jak i gdy tej umowy nie zawarły. Oczywiście druga strona musi wyrazić zgodę na prowadzenie mediacji.

By użyć mediacji do rozwiązania konfliktu nie trzeba kierować sprawy na drogę postępowania sądowego. Można przewidzieć tę sytuację w umowie, można też wykorzystać mediację ad hoc.

Tym samym istnieje mediacja ze skierowania sądu (mediacja sądowa) oraz mediacja umowna. W przypadku mediacji sądowej – kiedy jedna ze stron skierowała sprawę na drogę postępowania sądowego, mogą zaistnieć dwie sytuacje. Obie strony zgodnie mogą wnioskować o skierowanie sprawy do mediacji (sąd wyda wtedy stosowne postanowienie kierujące sprawę do mediacji i wyznaczy mediatora – chyba, że podadzą go strony). Drugi przypadek to decyzja sędziego, który nabierając przekonania, iż sprawa kwalifikuje się do mediacji, wydaje postanowienie (tak jak w opisanej pierwszej sytuacji wyznaczając mediatora). Strony muszą wyrazić zgodę na mediacje i osobę mediatora. W przypadku mediacji sądowej (jeżeli strony inaczej nie postanowią i nie wskażą innego mediatora) mediacje prowadzić będzie wybrany przez sędziego mediator z list mediatorów złożonych u Prezesa Sądu Okręgowego. Natomiast mediacja umowna nie wymaga skierowania sporu na drogę postępowania sądowego. Tu również istnieją dwa rozwiązania. Pierwsze – strony w umowie mogą przewidzieć sytuację, w której w przypadku sporu związanego z wykonaniem albo niewłaściwym wykonaniem umowy – w przypadku, gdy same nie poradzą sobie ze sporem – zobowiązują się skierować spór do mediatora. Drugi przypadek mediacji umownej to sytuacja, gdy strony negocjują problem bez pozytywnych rezultatów – nie zamieściły w umowie klauzuli o mediacji i podejmują decyzję, by przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego oddać ją w ręce mediatora.

Honorarium mediatora sądowego określa odpowiednie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, zaś mediatorów umownych cenniki ośrodków mediacji bądź umowa z mediatorem. Rezultat w mediacji jest odpowiedzialnością skonfliktowanych stron.

Model eskalacji konfliktu Glasla wskazuje, że raz puszczona w ruch spirala konfliktu w zasadzie nie może już być przez strony zatrzymana. Skoro każda strona jest przekonana o swojej racji, nie istnieje chęć do ustępstw. Bez ustępstw rozwiązanie konfliktu jest niemożliwe. Poziom zaufania pomiędzy stronami jest zerwany. Dominuje podejrzliwość, każda propozycja drugiej strony (nawet obiektywnie „uczciwa") oceniana jest jako jednostronnie korzystna i nieakceptowana.

Mediacja znakomicie sprawdza się w tych wszystkich konfliktach gdzie ważne są relacje długoterminowe pomiędzy stronami. Jest też efektywnym środkiem w tych wszystkich sytuacjach, gdzie ważny jest wizerunek i dobra opinia stron, oraz tam, gdzie stronom zależy na znalezieniu szybkiego rozwiązania konfliktu.

 

 

Więcej na temat mediacji: http://www.ms.gov.pl/mediacje/mediacje.php

Wykaz osób godnych zaufania do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego oraz lista mediatorów stałych w okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Artykuły

Rejestr zmian dla: Mediacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-10-05 13:53:59
Publikacja w dniu:
2022-10-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-10-05 13:52:57
Publikacja w dniu:
2022-10-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-10-05 13:50:27
Publikacja w dniu:
2022-10-05
Zmiany:
Podejrzyj