Ogłoszenie - VIII Co 625/19

Sygn. akt VIII Co 625/19 

P O S T A N O W I E N I E

                                                                        Dnia 29 kwietnia  2019 roku

Sąd Rejonowy  w Gorzowie Wlkp.  VIII Wydział Egzekucyjny

w następującym składzie:

Przewodniczący      SSR Dorota Bobrowicz

po rozpoznaniu w  dniu  29 kwietnia 2019 roku w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym 

sprawy z wniosku wierzyciela Wiktorii Grochulskiej-Trembo  reprezentowanej przez Martę Grochulską

przeciwko dłużnikowi    Adamowi Trembo

o ustanowienie kuratora

postanawia: 

1.Na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Adama Trembo , którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio zamieszkałego w  Gorzowie Wielkopolskim przy ul.  Plac Słoneczny 12/10  kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.-Iwony Jastrzębskiej  

celem doręczania pism oraz reprezentowania dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w  Gorzowie Wielkopolskim Urszule Przetacką w sprawie Kmp 43/18  

2.Ogłosić publicznie o ustanowieniu kuratora poprzez wywieszenie niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń Sądu oraz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.  przez okres 1 miesiąca;

3.Skuteczność doręczeń pism kuratorowi uzależnić od upływu 1 miesiąca od chwili obwieszczenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym.

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - VIII Co 625/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-11
Publikacja w dniu:
2019-05-11
Opis zmiany:
b/d