Sygn. akt I Ns 667/16

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

  1. W Sądzie Rejonowym w Gdyni w VII Wydziale Cywilnym, w sprawie sygn. akt I Ns 667/16, Jolanta Krzyżaniak i Agata Barbaszewicz złożyły wykaz inwentarza po Marku Krzyżaniak PESEL 57081911435, zmarłym dnia 04.01.2016 roku w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp., przy ul. Edwarda Borowskiego 13/6
  2. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,
  3. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 

Sygn. akt X Ns 1279/15

Gorzów Wlkp., dnia 30 czerwca 2016r.

Sygn. akt X Ns 1279/15

 

 

Ogłoszenie

W związku ze złożeniem przez Skarb Państwa – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie do depozytu sądowego należności spadkobierców Zdzisława Baranowskiego zmarłego w dniu 17.10.2015r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. w kwocie 1.180 zł Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział X Cywilny, zobowiązuje do złożenia skutecznie (solidarnie ze wszystkimi spadkobiercami) wniosku o wypłacenie z depozytu sądowego ww. świadczenia i wykazania uprawnienia do złożonego depozytu – w terminie 3 lat – pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.