Konkurs na asystenta sędziego Prez. K. 1102-262/18

Prezes                                                Gorzów Wlkp., dnia 30 października 2018 r.

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel.(95) 7 256 465, fax (95) 7 256 850

e-mail: kadry@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

e-mail: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

Prez. K. 1102-262/18

 

Ogłoszenie o konkursie na etat asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.

z dnia 30 października 2018 roku.

1 pełen etat oraz 0,5 etatu

 

Prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór w drodze konkursu, oznaczonego sygnaturą Prez. K. 1102-262/18 r. na wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy i 0,5 etatu tj. w niepełnym wymiarze czasu pracy

 

 

I. Wymagania:

Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23) w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013 poz. 1228) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata;

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word, Excel oraz OpenOffice;
 2. wysoka kultura osobista;
 3. komunikatywność, operatywność i dobra organizacja pracy;
 4. odporność na stres;
 5. dokładność.

 

III. Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane winny złożyć w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 bl. 10 pokój 305 albo za pośrednictwem operatora pocztowego wraz z oznaczeniem numeru konkursu i w zamkniętej kopercie następujące dokumenty:

 1. wniosek adresowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego wraz z numerem telefonu kontaktowego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Polsce na podstawie odrębnych przepisów;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich ;
 6. oświadczenie, że nie jest prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby konkursu.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

IV. Termin składania dokumentów: do dnia 16 listopada 2018 r.

(w przypadku wysłania zgłoszenia za pomocą operatora świadczącego usługi pocztowe, decyduje data stempla pocztowego).

 

V. Termin, miejsce i zakres przedmiotowy konkursu.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etapu drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

II ETAP KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ DNIA  30 listopada 2018 r. o godz. 09.00 w sali nr 102  Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 blok 10.

Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie ogłoszona do dnia 20 listopada 2018 roku na stronie internetowej sądu (www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl), na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 bl. 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

 

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu (95) 725 64 65.

 

 

Prezes Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

SSR Anna Kusnierz-Milczarek

Rejestr zmian dla: Konkurs na asystenta sędziego Prez. K. 1102-262/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-12
Publikacja w dniu:
2018-12-12
Opis zmiany:
publikacja wyników konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-03
Publikacja w dniu:
2018-12-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-20
Publikacja w dniu:
2018-11-20
Opis zmiany:
ogłoszenie 2 etapu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-20
Publikacja w dniu:
2018-11-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
2018-10-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-30
Publikacja w dniu:
2018-10-30
Opis zmiany:
b/d