ZP/38/2021 Sukcesywne niszczenie akt sądowych niearchiwalnych i innej dokumentacji dla Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

2021-12-13 13:57

Gorzów Wlkp. dnia  13.12.2021r.

 

Sprawa Nr ZP/38/2021

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

do zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającego 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095/ 7256 855

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

2.    Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego niszczenia akt sądowych niearchiwalnych i innej dokumentacji (makulatury) będącej w posiadaniu Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.

3.    Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy dodnia 31.12.2023r.

4.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)        Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie
z załącznikiem nr 1.

2)        Wykonawca do oferty dołączy dokument potwierdzający posiadane uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem oraz pełnomocnictwo w przypadku umocowania pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia Umowy.

3)        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4)        Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5)        Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6)        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

5.    Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca oświadcza, że:

1)      posiada niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami przepisów polskiego prawa;

2)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

4)      skieruje do realizacji umowy wyłącznie osoby niekarane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 kk, iż zatrudniani przez niego pracownicy są osobami niekaranymi)

6.    Ogólne warunki umowy:

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 oraz umówię powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4

7.    Kryteria wyboru:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium cena – 100 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Punkty zostaną obliczone wg wzoru: 

 

cena najniższa

----------------------- x 100x 100% = ilość uzyskanych punktów

cena badana

8.    Termin i miejsce złożenia oferty cenowej:

Ofertę (formularz ofertowy) należy:

1)        przesłać e-mailem w terminie do 21.12.2021r.  do godz.10:00 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule „POSTĘPOWANIE ZP/38/2021”

2)        złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Chopina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do 21.12.2021r. do godz.10:00.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

Oznaczenie wykonawcy 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Oferta na „ sukcesywne niszczenie akt sądowych niearchiwalnych i innej dokumentacji dla Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

 

POSTĘPOWANIE :  ZP/38/2021 

Nie otwierać przed 21.12.2021r. godz. 10:00


 

9.    Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Justyna Pastwa - tel. (95) 7 256 855, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

Jakub Burchardt – tel. (95) 7 256 403,  e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

p.o. Kierownika Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Justyna Pastwa

 

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Nr 3 – wzór umowy

Nr 4 – wór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Nr 5 – klauzula RODO

Rejestr zmian dla: ZP/38/2021 Sukcesywne niszczenie akt sądowych niearchiwalnych i innej dokumentacji dla Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-03-16 09:02:17
Publikacja w dniu:
2022-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-01-04 14:51:12
Publikacja w dniu:
2022-01-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-01-04 08:06:55
Publikacja w dniu:
2022-01-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2021-12-13 13:49:00
Publikacja w dniu:
2021-12-13
Zmiany:
Podejrzyj