ZP/32/2021 Dzierżawa, instalacja i serwis stacjonarnego terminala płatniczego typu POS, który będzie zamontowany w kasie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

2021-10-06 12:45

Gorzów Wlkp. dnia  06.10.2021r.

 

Sprawa Nr ZP/32/2021

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095/ 7256 855

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

2.    Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa na dzierżawę, instalację i serwis stacjonarnego terminala płatniczego typu POS, który będzie zamontowany w kasie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

3.    Termin realizacji zamówienia

do 31.12.2025r.

4.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)        Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności.

2)        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3)        Wykonawca wraz z ofertą przesyła wzór przyszłej umowy.

4)        Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5)        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

5.    Kryteria wyboru:

Zamawiający przeanalizuje otrzymane oferty i wybierze agenta, który zaoferuje największą ilość oraz okres nieodpłatnych usług.

6.    Termin i miejsce złożenia oferty cenowej:

Ofertę (formularz ofertowy) wraz z wzorem umowy należy:

1)        przesłać e-mailem w terminie do  14.10.2021r. do godz.11:00 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule „POSTĘPOWANIE ZP/32/2021”

2)        złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Chopina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do  14.10.2021r. do godz.11:00.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

Oznaczenie wykonawcy

 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Oferta na dzierżawę, instalację i serwis stacjonarnego terminala płatniczego typu POS, który będzie zamontowany w kasie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

 

POSTĘPOWANIE :  ZP/32/2021 

Nie otwierać przed: 14.10.2021r. godz. 11:00


 

7.    Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

1)        Justyna Pastwa - tel. 95/ 7256 855, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

2)        Jakub Burchardt – tel. 95/7256 403, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

p.o. Kierownika Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

Justyna Pastwa

 

 

Załączniki:

Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Nr 2 – klauzula RODO

 

Rejestr zmian dla: ZP/32/2021 Dzierżawa, instalacja i serwis stacjonarnego terminala płatniczego typu POS, który będzie zamontowany w kasie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-03-16 09:04:25
Publikacja w dniu:
2022-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-03-16 09:04:10
Publikacja w dniu:
2022-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2021-10-21 10:33:17
Publikacja w dniu:
2021-10-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2021-10-07 10:23:58
Publikacja w dniu:
2021-10-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2021-10-06 12:34:45
Publikacja w dniu:
2021-10-06
Zmiany:
Podejrzyj