ZP/31/2021 Świadczenie usługi zdalnego monitorowania elektronicznego zawodowych kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wykonywania czynności służbowych.

2021-10-01 13:48

Gorzów Wlkp. dnia  01.10.2021r.

 

Sprawa Nr ZP/31/2021

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

do zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającego 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095/ 7256 855

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

2.    Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zdalnego monitorowania elektronicznego zawodowych kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wykonywania czynności służbowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.

3.    Termin realizacji zamówienia

24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.

4.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)        Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3)        Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4)        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

5)        Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

6)        Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy (załącznik nr 1) wraz z załącznikami:

a)       potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (wcześniej MSWiA) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia oraz oświadczenie, iż dysponuje lub będzie dysponował grupą interwencyjną składającą się z co najmniej dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej minimum 2 pracownikami ,

b)      ważną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w wysokości minimum 200 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na okres nie krótszy niż okres realizacji niniejszej Umowy. Jeżeli okres aktualnie posiadanej  przez Wykonawcę polisy jest krótszy,  należy złożyć  oświadczenie o zobowiązaniu się o do wykupienia wskazanej polisy ważnej w całym okresie realizacji niniejszej Umowy.

c)       wykaz usług podobnych wartościowo (nie mniej niż 30 000,00 zł brutto rocznie) i rzeczowo (instytucja urzędowa), wykonywanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, z podaniem ich wartości, okresu trwania (co najmniej 12 miesięcy), oraz danych Zamawiających wraz z listami referencyjnymi dot. jakości wykonania usługi od tych Zamawiających przez cały okres wykonywania u nich usługi (min. 2 usługi) lub pisemnego oświadczenia, iż Wykonawca prowadzi tą działalność przez okres krótszy – załącznik nr 3

d)      dokument poświadczający zgodność z normą PN-EN 50518-1:2010 (kopia poświadczona za zgodność), w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

7)        W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez Wykonawcę.

8)        W przypadku powierzenia części zadania przez Wykonawcę Podwykonawcom, Wykonawca określa szczegółowo część powierzoną podwykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w stosunku do usługi podstawowej tj. zdalnego monitoringu. 

5.    Warunki udziału w postępowaniu:

1)        O udzielenie zamówienia  mogą  ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający uzna spełnienie wymagania w przypadku złożenia aktualnej koncesji;

b)      posiadają wiedzę i doświadczenie – Zamawiający uzna spełnienie wymagania w przypadku złożenia wykazu usług podobnych w ilości co najmniej dwóch usług na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł brutto rocznie,

c)       dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia - Zamawiający uzna spełnienie wymagania w przypadku zapewnienia co najmniej 2 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;

2)        Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki o których mowa w pkt. 1 na podstawie złożonych wraz z ofertą wymaganych oświadczeń i dokumentów.

3)        Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w pkt. 1, to po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia dokumentów, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.

6.    Ogólne warunki umowy:

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

7.    Kryteria wyboru:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium cena – 100 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

cena najniższa

----------------------- x 100x 100% = ilość uzyskanych punktów

cena badana 

8.    Termin i miejsce złożenia oferty cenowej:

Ofertę (formularz ofertowy) należy:

1)        przesłać e-mailem w terminie do 07.10.2021r. do godz.10:00 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule „POSTĘPOWANIE ZP/31/2021”

2)        złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Chopina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do 07.10.2021r. do godz.10:00.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

Oznaczenie wykonawcy 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Oferta na świadczenie usługi zdalnego monitorowania elektronicznego zawodowych kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wykonywania czynności służbowych.

POSTĘPOWANIE :  ZP/31/2021 

Nie otwierać przed: 07.10.2021r. godz. 10:00

9.    Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

1)          Justyna Pastwa - tel. 95/ 7256 855, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

p.o. Kierownika Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Justyna Pastwa

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Nr 3– wzór umowy

Nr 4 – klauzula RODO

Nr 5 – wykaz usług

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: ZP/31/2021 Świadczenie usługi zdalnego monitorowania elektronicznego zawodowych kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wykonywania czynności służbowych.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-03-16 09:05:47
Publikacja w dniu:
2022-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2021-10-08 11:05:00
Publikacja w dniu:
2021-10-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2021-10-01 13:39:56
Publikacja w dniu:
2021-10-01
Zmiany:
Podejrzyj