ZP/29/2022 „Zakup, dostawa i kompleksowa wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

2022-10-12 11:00

Gorzów Wlkp. dnia  12.10.2022r..

 

Sprawa Nr ZP/29/2021

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

do zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającego 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

1.     Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095/ 7256 855/403

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

2.    Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup, dostawa i kompleksowa wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ I WŁASNYCH POMIARÓW PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY.

PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI ORIENTACYJNYMI.

 

3.    Termin realizacji zamówienia

do 19.12.2022r.

 

4.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)         Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z      załącznikiem nr 1.

2)         Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3)         Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4)         Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5)         Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

 

5.    Ogólne warunki umowy:

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

 

6.    Kryteria wyboru:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.
Nazwa kryterium
Znaczenie kryterium w  %
Liczba możliwych punktów do uzyskania
1Cena 70%
2 Termin wykonania 30%

 

1)       Cena - 70%

 w kryterium tym punkty przyznawane będą w następujący sposób:

 

Cn

C = --------------- x 70% x 100

Co

C - przyznane punkty w kryterium cena

Cn - najniższa cena oferowana (brutto) za spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

Co – cena oferty ocenianej (brutto)

 

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 pkt.

 

2)      Termin wykonania - 30%

 w kryterium tym punkty przyznawane będą w następujący sposób:

 

a)       Do 6 tygodni  -  30 pkt.

b)      Do 8 tygodni    - 15 pkt.

c)       Do 10 tygodni  - 0 pkt.

 

7.    Termin i miejsce złożenia oferty cenowej:

Ofertę (formularz ofertowy) należy:

1)         przesłać e-mailem w terminie do  21.10.2022r. do godz.09:00 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule „POSTĘPOWANIE ZP/29/2022”

2)         złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Chopina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do  21.10.2022r. do godz.09:00.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

 

Oznaczenie wykonawcy

 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Oferta na „Zakup, dostawa i kompleksowa wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

POSTĘPOWANIE :  ZP/29/2022

 

Nie otwierać przed: 21.10.2022r. godz. 09:00


 

8.    Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

1)          Justyna Pastwa - tel. 95/ 7256 855, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

2)          Jakub Burchardt – tel. 95 / 7256 403, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

 

z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

Jakub Burchardt

 

 

 

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Nr 3 – wzór umowy

Nr 4 – Klauzula RODO

 

Rejestr zmian dla: ZP/29/2022 „Zakup, dostawa i kompleksowa wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-11-04 13:41:11
Publikacja w dniu:
2022-11-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-10-12 10:55:24
Publikacja w dniu:
2022-10-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-10-12 10:39:21
Publikacja w dniu:
2022-10-12
Zmiany:
Podejrzyj