ZP/26/2021 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz czynności serwisowych: agregatu wody lodowej, klimakonwektorów, central wentylacyjnych, klimatyzatorów oraz układów klimatyzacji w budynkach Sadu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

2021-09-10 14:26

Gorzów Wlkp. dnia 10.09.2021r..

 

Sprawa Nr ZP/26/2021

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

do zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającego 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095/ 7256 855/403

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

2.    Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa na wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz czynności serwisowych: agregatu wody lodowej,  klimakonwektorów, central wentylacyjnych, klimatyzatorów oraz układów klimatyzacji w budynkach Sadu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.

 

! UWAGA !

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do złożenia oferty

 

3.    Termin realizacji zamówienia

od 16.10.2021r. do 31.10.2023r. – agregat wody lodowej

od 01.11.2021r.- 31.10.2023r. - klimakonwektory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory oraz układy klimatyzacji

 

4.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)        Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z      załącznikiem nr 1.

2)        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3)        Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4)        Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5)        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

 

5.    Ogólne warunki umowy:

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

 

6.    Kryteria wyboru:

Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

 

- Znaczenie kryterium cena – 100 %

 

Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

 

cena najniższa

----------------------- x 100% x 100 = ilość uzyskanych punktów

cena badana

 

7.    Termin i miejsce złożenia oferty cenowej:

Ofertę (formularz ofertowy) należy:

1)        przesłać e-mailem w terminie do  22.09.2021r. do godz. 10:00 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule „POSTĘPOWANIE ZP/26/2021”

2)        złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Chopina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do  22.09.2021r. do godz.10:00.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

 

Oznaczenie wykonawcy

 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Oferta na „wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz czynności serwisowych: agregatu wody lodowej,  klimakonwektorów, central wentylacyjnych, klimatyzatorów oraz układów klimatyzacji w budynkach Sadu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

POSTĘPOWANIE :  ZP/26/2021

 

Nie otwierać przed: 22.09.2021r. godz. 10:00


 

8.    Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

1)          Justyna Pastwa - tel. 95/ 7256 855, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

2)          Jakub Burchardt – tel. 95 / 7256 403, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

 

z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

Jakub Burchardt

 

 

 

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Nr 3 – wzór umowy

Nr 4 – Klauzula RODO

 

Rejestr zmian dla: ZP/26/2021 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz czynności serwisowych: agregatu wody lodowej, klimakonwektorów, central wentylacyjnych, klimatyzatorów oraz układów klimatyzacji w budynkach Sadu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-03-16 09:06:17
Publikacja w dniu:
2022-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2021-09-30 13:25:22
Publikacja w dniu:
2021-09-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2021-09-29 10:46:35
Publikacja w dniu:
2021-09-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2021-09-10 14:18:32
Publikacja w dniu:
2021-09-10
Zmiany:
Podejrzyj