ZP/25/2022 Usługa utylizacji dowodów rzeczowych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

2022-09-16 9:35

Gorzów Wlkp., dnia 16.09.2022r.

 

Sprawa Nr ZP/25/2022

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

do zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającego 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095/ 7256 855

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

2.    Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa utylizacji dowodów rzeczowych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 – wzór umowy.

 

3.    Termin realizacji zamówienia

14 dni od podpisania umowy.

 

4.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)        Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie
z załącznikiem nr 1.

2)        Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności.

3)        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4)        Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5)        Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6)        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

 

5.    Ogólne warunki umowy:

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

 

6.    Kryteria wyboru:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium cena – 100 %

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

 

cena najniższa

----------------------- x 100x100% = ilość uzyskanych punktów

cena badana

7.    Termin i miejsce złożenia oferty cenowej:

Ofertę (formularz ofertowy) należy:

1)  przesłać e-mailem w terminie do 23.09.2022r. do godz. 11:00 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule „POSTĘPOWANIE ZP/25/2022”

2)  złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Chopina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do 23.09.2022r. do godz. 11:00.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

 

Oznaczenie wykonawcy 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Oferta na „usługa utylizacji dowodów rzeczowych Sądu Rejonowego
w Gorzowie Wlkp.”

POSTĘPOWANIE :  ZP/25/2022

 

Nie otwierać przed: 23.09.2022r. godz. 11:00


 

8.    Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

1)          Justyna Pastwa - tel. 095/ 7256 855, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

2)          Lucjan Maj – te. 095 / 7256 572

 

Kierownik Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

Justyna Pastwa

 

 

 

 

 

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 – wzór umowy

Nr 3 – klauzula RODO

 

Rejestr zmian dla: ZP/25/2022 Usługa utylizacji dowodów rzeczowych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-09-16 09:28:48
Publikacja w dniu:
2022-09-16
Zmiany:
Podejrzyj