ZP/24/2022 „Przebudowa nawierzchni części parkingu Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

2022-07-28 13:45

Gorzów Wlkp. dnia  28.07.2022r.

 

Sprawa Nr ZP/24/2022

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

do zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającego 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

1.     Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095/ 7256 855/403

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

2.    Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Przebudowa nawierzchni części parkingu Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

 

Szczegółowy opis zamówienia oraz dokumentacja fotograficzna znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

 

Podane wartości są orientacyjne.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dokonał własnych pomiarów przed złożeniem oferty.

 

3.    Termin realizacji zamówienia

60 dni od daty podpisania umowy.

 

4.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)         Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z      załącznikiem nr 1.

2)         Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3)         Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4)         Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5)         Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

 

5.    Ogólne warunki umowy:

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

 

6.    Kryteria wyboru:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:


1. Cena 70%
2. Aspekty środowiskowe 30%
 

1)       Cena - 70%

 w kryterium tym punkty przyznawane będą w następujący sposób:

Cn

C = --------------- x 70% x 100

Co

C - przyznane punkty w kryterium cena

Cn - najniższa cena oferowana (brutto) za spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

Co – cena oferty ocenianej (brutto)

 

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 pkt.

 

2)      Aspekty środowiskowe - 30%

 w kryterium tym punkty przyznawane będą w następujący sposób:

a)       jeśli przedstawiona oferta uwzględnia dokonanie dodatkowego zagospodarowanie terenu zielenią poza wysiewem traw w płytach ażurowych - otrzyma 30 pkt.

b)      jeśli przedstawiona oferta uwzględnia tylko wysiew traw w płytach ażurowych - otrzyma 15 pkt.

c)       jeśli przedstawiona oferta nie uwzględnia żadnego zagospodarowania terenu zielenią otrzyma 0 pkt.

 

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt.

 

Ostateczną liczbą punktów danej oferty będzie suma punktów uzyskanych w/w kryteriach.

 

7.    Termin i miejsce złożenia oferty cenowej:

Ofertę (formularz ofertowy) należy:

1)         przesłać e-mailem w terminie do  19.08.2022r. do godz.15:00 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule „POSTĘPOWANIE ZP/24/2022”

2)         złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Chopina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do  19.08.2022r. do godz.15:00.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

 

Oznaczenie wykonawcy 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Oferta na „Przebudowa nawierzchni części parkingu Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

POSTĘPOWANIE :  ZP/24/2022

Nie otwierać przed: 19.08.2022r. godz. 15:00


 

8.    Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

1)          Jakub Burchardt- tel. 095/ 7256 403, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

2)          Justyna Pastwa - tel. 095/ 7256 855, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

 

Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

Jakub Burchardt

 

 

 

 

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia,

Nr 3- przedmiar

Nr 4 – wzór umowy

Nr 5 – klauzula RODO

 

Rejestr zmian dla: ZP/24/2022 „Przebudowa nawierzchni części parkingu Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-10 12:10:58
Publikacja w dniu:
2022-08-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-07-28 13:34:19
Publikacja w dniu:
2022-07-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-07-28 13:32:41
Publikacja w dniu:
2022-07-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-07-28 13:32:04
Publikacja w dniu:
2022-07-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-07-28 13:28:42
Publikacja w dniu:
2022-07-28
Zmiany:
Podejrzyj