ZP/15//2023 „Usługa uszycia i dostawy tóg sędziowskich na potrzeby Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

2023-05-19 12:40

Gorzów Wlkp. dnia 19.05.2023r.

 

Sprawa Nr ZP/15/2023

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

do zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającego 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

1.     Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095/ 7256 855

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

2.    Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa uszycia i dostawy tóg sędziowskich  na potrzeby Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

3.    Termin realizacji zamówienia

21 dni od daty złożenia zamówienia.

 

4.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)         Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)         Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3)         Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4)         Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

 

5.    Ogólne warunki umowy:

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

 

6.    Kryteria wyboru:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.
Nazwa kryterium
Znaczenie kryterium w  %
Liczba możliwych punktów do uzyskania
1
Cena
100%
100
 

1)       Cena - 100%

 w kryterium tym punkty przyznawane będą w następujący sposób:

 

Cn

C = --------------- x 100% x 100

Co

C - przyznane punkty w kryterium cena

Cn - najniższa cena oferowana (brutto) za spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

Co – cena oferty ocenianej (brutto)

 

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

 

7.    Termin i miejsce złożenia oferty cenowej:

Ofertę (formularz ofertowy) należy:

1)         przesłać e-mailem w terminie do  30.05.2023r. do godz.09:00 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule „POSTĘPOWANIE ZP/15/2023”

2)         złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Chopina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do  30.05.2023r. do godz.09:00.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

 

Oznaczenie wykonawcy

 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Oferta na „Usługa uszycia i dostawy tóg sędziowskich  na potrzeby Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

 

POSTĘPOWANIE :  ZP/15/2023

 

Nie otwierać przed: 30.05.2023r. godz. 09:00


 

8.    Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

1)          Jakub Burchardt  - tel. 095/ 7256 403, e-mail: jakub.burchardt@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

2)          Justyna Pastwa - tel. 095/ 7256 855, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

 

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

 

 

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Nr 3 – wzór umowy

Nr 4 – klauzula RODO

 

Rejestr zmian dla: ZP/15//2023 „Usługa uszycia i dostawy tóg sędziowskich na potrzeby Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2023-05-31 11:21:42
Publikacja w dniu:
2023-05-31
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2023-05-19 12:34:27
Publikacja w dniu:
2023-05-19
Zmiany:
Podejrzyj