ZP/14/2022 Usługa naprawy i montażu rolet wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

2022-04-21 08:30

Gorzów Wlkp. dnia 21.04.2022r.

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

 

1.     Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. 095/ 7256 855

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

2.     Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy i montażu rolet wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach  Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

! UWAGA !

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed przystąpieniem do złożenia oferty

3.     Termin realizacji zamówienia:

Do 31 maja 2022r.

4.     Opis sposobu przygotowania oferty:

1)        Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1.

2)        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3)        Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4)        Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5)        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

5.     Kryteria wyboru:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Znaczenie kryterium cena – 100 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Punkty zostaną obliczone wg wzoru: 

 

cena najniższa

----------------------- x 100 x 100% = ilość uzyskanych punktów

cena badana

6.     Termin i miejsce złożenia oferty cenowej:

Ofertę sporządzoną na załączonym formularzu ofertowym należy przesłać e-mailem w terminie do końca dnia  26.04.2022r. na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule „Postępowanie ZP/14/2022.”

7.     Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Justyna Pastwa - tel. 095/ 7256 855, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

Jakub Burchardt – tel.095/7256 403, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

Jakub Burchardt

 

 

 

 

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Nr 3 – klauzula RODO

 

 

Rejestr zmian dla: ZP/14/2022 Usługa naprawy i montażu rolet wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-04-27 09:15:33
Publikacja w dniu:
2022-04-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-04-21 08:18:06
Publikacja w dniu:
2022-04-21
Zmiany:
Podejrzyj