ZP/13/2023 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zdania pod nazwą „Remont budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 30 – I ETAP”.

2023-05-11 11:25

Gorzów Wlkp. dnia  10.05.2023r.

 

Sprawa Nr ZP/13/2023

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

do zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającego 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

1.     Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095/ 7256 855/403

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

2.    Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadania pod nazwą „Remont budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 30 – I ETAP”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4-8.

 

3.    Termin realizacji zamówienia

Okres realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia określa się od daty podpisania umowy na realizację zadania pn. „Remont budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 30” do daty dokonania odbioru końcowego prac będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek i wad włącznie z udziałem w przeprowadzeniu odbioru po usterkowego i pogwarancyjnego.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy na wykonanie zadania.

 

4.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

1)    Dysponuje osobą – przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującą roboty budowlane w branży: ogólnobudowlanej –  posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i doświadczenie tj.: co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego i udział w realizacji co najmniej 1-go obiektu kubaturowego - przebudowa lub modernizacja w branży: ogólnobudowlanej o powierzchni minimum 1 000 m2;

a)       Osoba wskazana powyżej winna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

b)      Inspektor nadzoru zobowiązany jest do załączenia do niniejszej oferty wykazu usług wraz z referencjami potwierdzających wykonywanie prac związanych z nadzorowaniem robót wskazanych powyżej. 

c)       Zamawiający wymaga, aby do oferty załączono dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień.

d)      Zamawiający wymaga załączenia do oferty odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e)       Oferent zobowiązany jest posiadać aktualny wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – odpis załączony powinien być od składanej oferty.

2)    Pozostałe warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy który:

a)     posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia,

b)    posiadają wiedzę i doświadczenie,

c)     dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

3)    Wykonawca winien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

a)         wykaz usług wraz z referencjami o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1 lit. b)

b)        dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1 lit. c), d).

Złożone dokumenty mogą być przedstawione w postaci skanu w formacie pdf.

4)    Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

 

5.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

2)  Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa ofertę na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1.

3)  Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt. 4 ppkt. 1 lit. c), d).

4)  Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5)  Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7)  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

8)  Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

6.    Ogólne warunki umowy:

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Treść umowy zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą.

 

7.    Kryteria wyboru:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.
Nazwa kryterium
Znaczenie kryterium w  %
Liczba możliwych punktów do uzyskania
1
Cena
60%
60
2
Dyspozycyjność Inspektora Nadzoru
40%
40
 

1)       Cena - 60%

 w kryterium tym punkty przyznawane będą w następujący sposób:

 

Cn

C = --------------- x 60

Co

C - przyznane punkty w kryterium cena

Cn - najniższa cena oferowana (brutto) za spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

Co – cena oferty ocenianej (brutto)

 

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

 

2)       Dyspozycyjność Inspektora – 40%

Obowiązkiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jest obecność na placu budowy przynajmniej 1 raz w tygodniu. W razie wystąpienia konieczności, inspektor nadzoru,  stawi się na placu budowy na każde wezwanie Zamawiającego (bez dodatkowego wynagrodzenia), również w sytuacji, gdy wezwanie to obejmowało będzie czas ponad zaoferowane, obowiązkowe obecności. Inspektor nadzoru musi być obecny na placu budowy i przebywać na nim w sposób zapewniający prawidłowe i rzetelne wykonywanie obowiązków umownych. W formularzu ofertowym Wykonawca może zaoferować dodatkową obowiązkową ilość dni pobytu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na placu budowy.

Za każdy dodatkowy dzień, Wykonawcy zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym podziałem:

a)     za 2 dodatkowe dni pobytu na placu budowy – 40 pkt

b)    za 1 dodatkowy dzień pobytu na placu budowy – 20 pkt

c)     za brak dodatkowych dni pobytu na placu budowy – 0 pkt

3)       Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, dyspozycyjności Inspektora Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

8.    Termin i miejsce złożenia oferty cenowej:

Ofertę (formularz ofertowy) należy:

1)         przesłać e-mailem w terminie do 19.05.2023r. do godz.15:00 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule „POSTĘPOWANIE ZP/13/2023”

2)         złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Chopina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do 19.05.2023r. do godz.15:00.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

 

Oznaczenie wykonawcy 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadania pod nazwą „Remont budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 30 – I ETAP”.

 

POSTĘPOWANIE :  ZP/13/2023

 

Nie otwierać przed: 19.05.2023r. godz. 15:00


 

9.    Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

1)          Justyna Pastwa - tel. 95/ 7256 855, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

2)          Jakub Burchardt – tel. 95 / 7256 403, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

 
 

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 - wykaz wykonanych usług

Nr 3 – wykaz osób

Nr 4 – dokumentacja projektowa

Nr 5 – specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót

Nr 6 – przedmiar robót

Nr 7 – rysunki techniczne

Nr 8 – skrócony opis przedmiotu zamówienia

Nr 9 – Klauzula RODO

Dokumentacja do pobrania Zał. 4-7:

 Dokumentacja_zal_4-7.7z

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: ZP/13/2023 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zdania pod nazwą „Remont budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 30 – I ETAP”.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2023-06-30 09:32:02
Publikacja w dniu:
2023-06-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2023-06-07 13:07:18
Publikacja w dniu:
2023-06-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-05-11 11:32:27
Publikacja w dniu:
2023-05-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-05-11 11:29:27
Publikacja w dniu:
2023-05-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2023-05-11 11:27:10
Publikacja w dniu:
2023-05-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2023-05-11 11:20:45
Publikacja w dniu:
2023-05-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-05-11 11:13:11
Publikacja w dniu:
2023-05-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-05-11 11:12:04
Publikacja w dniu:
2023-05-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-05-11 10:54:09
Publikacja w dniu:
2023-05-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-05-11 10:53:41
Publikacja w dniu:
2023-05-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2023-05-11 07:48:36
Publikacja w dniu:
2023-05-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2023-05-10 15:15:09
Publikacja w dniu:
2023-05-10
Zmiany:
Podejrzyj