ZP/1/2022 Usługa konserwacyjno-serwisowa centrali telefonicznej oraz sieci teleinformatycznej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

2022-01-10 13:00

Gorzów Wlkp. dnia  10.01.2022r.

 

Sprawa Nr ZP/1/2022

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

do zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającego 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

 

1.    Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095/ 7256 855

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

2.    Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacyjno-serwisowa centrali telefonicznej oraz sieci teleinformatycznej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.

3.    Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023r.

4.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)        Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie
z załącznikiem nr 1.

2)        Wykonawca do oferty dołączy dokument potwierdzający posiadane uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem oraz pełnomocnictwo w przypadku umocowania pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia Umowy.

3)        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4)        Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5)        Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6)        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

5.    Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca oświadcza, że:

1)      posiada niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami przepisów polskiego prawa;

2)      dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)      znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

4)      Posiada doświadczenie z zakresu przedmiotu zamówienia ( dołączy referencje od conajmniej 3 podmiotów)

6.    Ogólne warunki umowy:

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 oraz umówię powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4

7.    Kryteria wyboru:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium cena – 100 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Punkty zostaną obliczone wg wzoru: 

 

cena najniższa

----------------------- x 100x 100% = ilość uzyskanych punktów

cena badana

8.    Termin i miejsce złożenia oferty cenowej:

Ofertę (formularz ofertowy) należy:

1)        przesłać e-mailem w terminie do 18.01.2022r.  do godz.10:00 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule „POSTĘPOWANIE ZP/1/2022”

2)        złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Chopina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do 18.01.2022r. do godz.10:00.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

Oznaczenie wykonawcy 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Oferta na „usługę konserwacyjno-serwisową centrali telefonicznej oraz sieci teleinformatycznej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

POSTĘPOWANIE :  ZP/1/20222 

Nie otwierać przed 18.01.2022r. godz. 10:00


 

9.    Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Justyna Pastwa - tel. (95) 7 256 855, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

Jakub Burchardt – tel. (95) 7 256 403,  e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

p.o. Kierownika Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Justyna Pastwa

 

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Nr 3 – wzór umowy

Nr 4 – klauzula RODO

Rejestr zmian dla: ZP/1/2022 Usługa konserwacyjno-serwisowa centrali telefonicznej oraz sieci teleinformatycznej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-03-16 09:00:42
Publikacja w dniu:
2022-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-01-20 08:02:06
Publikacja w dniu:
2022-01-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-01-10 13:02:13
Publikacja w dniu:
2022-01-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-01-10 13:01:56
Publikacja w dniu:
2022-01-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-01-10 12:47:17
Publikacja w dniu:
2022-01-10
Zmiany:
Podejrzyj