Zarządzenie nr  26/21 - w sprawie udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach jawnych

Prezes                      Gorzów Wlkp., dnia 17 marca 2021 r.

Sądu Rejonowego

w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

tel. (95) 7 256 462, fax  (95) 7 256 482

e-mail: sekretariat@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

OA-A-0131-14/20

 

Zarządzenie nr  26/21

Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 17 marca 2021 r.

 

w sprawie udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach jawnych przeprowadzanych przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

 

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.) w związku z art. 15 zzs1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086, 1423, z 2021 r. poz. 159) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Sąd rejonowy w Gorzowie Wlkp. zapewnia możliwość udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach jawnych przeprowadzanych w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. 

2.     W celu uzyskania możliwości udziału w charakterze publiczności w posiedzeniu jawnym, bądź rozprawie należy skierować do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. pisemny wniosek zawierający następujące dane: 1) oznaczenie wydziału, w którym przeprowadzana jest rozprawa lub posiedzenie jawne, 2) sygnaturę sprawy; 3) adres email (z którego korzysta wyłącznie wnioskodawca) oraz numer telefonu; 4) opatrzone podpisem oświadczenie dotyczące pełnoletności osoby wnioskującej o udział w posiedzeniu w charakterze publiczności; 5) opatrzone podpisem oświadczenie na temat tego, czy wnioskodawca występuje w sprawie w charakterze świadka lub ma informację o możliwości swojego udziału w przyszłości w sprawie w charakterze świadka.

3.     Wniosek należy złożyć nie później niż na 5 dni przed terminem rozprawy, bądź posiedzenia jawnego, którego dotyczy – ze względu na konieczność zapewnienia obsługi przez Oddział Informatyczny. 

4.     Za wstępną weryfikację uprawnienia do udziału wnioskodawcy w charakterze publiczności, przekazanie danych autoryzacyjnych do połączenia wideokonferencyjnego lub przekazanie informacji o odmowie udziału w rozprawie lub posiedzeniu w charakterze publiczności, odpowiada Kierownik Sekretariatu Wydziału, w którym przeprowadzana jest rozprawa lub posiedzenie jawne, lub upoważniony pracownik tego Wydziału.

5.     Wniosek wraz z informacją o dokonanej weryfikacji, o której mowa w ust. 4, przedkładany jest Przewodniczącemu składu orzekającego. Przewodniczący składu orzekającego rozpoznaje wniosek w drodze zarządzenia udzielając zgody lub odmowy udziału wnioskodawcy w charakterze publiczności.

6.     Na adres e-mail wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 2, przesyłane są dane autoryzacyjne umożliwiające połączenie wideokonferencyjne z salą rozpraw, chyba, że zachodzi podstawa do odmowy udziału w charakterze publiczności.

7.     W razie odmowy udziału w charakterze publiczności w rozprawie lub posiedzeniu jawnym, o którym mowa w §1 ust. 1, wnioskujący jest informowany poprzez wiadomość na adres e-mail wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 2 ze wskazaniem przyczyny odmowy, za wyjątkiem wniosku, w którym wnioskodawca nie wskazał adresu e-mail.

8.     Wnioski przechowuje się w odpowiednim Wydziale w aktach danej sprawy, której przedmiotowy wniosek dotyczy.

 

§ 2

 

1.     Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w charakterze publiczności w rozprawie lub posiedzeniu jawnym do ujawnienia swojego wizerunku podczas połączenia wideokonferencyjnego z salą rozpraw.

2.     Osoby biorące udział w charakterze publiczności w rozprawie lub posiedzeniu jawnym,  zobowiązane są do nieprzekazywania innym osobom danych autoryzacyjnych umożliwiających połączenie wideokonferencyjne z salą rozpraw. 

3.     Zezwolenia na rejestrację przebiegu posiedzenia jawnego, bądź rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk udziela Przewodniczący składu Sądu, bądź Sąd prowadzący sprawę.

 

 

 

§ 3

 

1.     Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem  podpisania.

2.     Zarządzenie podlega publikacji  na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr  26/21 - w sprawie udziału publiczności w rozprawach i posiedzeniach jawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-17 13:19:07
Publikacja w dniu:
2021-03-17
Zmiany:
Podejrzyj