ZAMÓWIENIE ZP/6/2020 - Kontrola okresowa stanu technicznego obiektu budowlanego przy ul. Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wlkp.

 

Gorzów Wlkp. dnia 14.05.2020r.

Sprawa Nr ZP/6/2020

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej

do zamówienia o  wartości  szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  500 €,  a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € - wyłączone od stosowania ustawy na podstawie art. 4, pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych, ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ).

 

 1. I.         Nazwa i adres Zamawiającego.

 Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp. woj. lubuskie

tel.:095/7256407,  faks: 095/7256412

Adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

 1. II.      Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi Kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego przy ul. Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wlkp. – branża elektryczna i sanitarna.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zaproszenia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególnych branże.

 

 1. III.   Termin realizacji zamówienia

Do 05 czerwca 2020 roku.

 

 1. IV.   Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. 

 

 1. V.      Kryterium wyboru

Najniższa cena – 100 %.

 

 1. VI.   Termin i miejsce złożenia oferty cenowej
  Ofertę (formularz ofertowy) należy:
 • przesłać e-mailem w terminie do  22.05.2020r. do godz.1000  na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl
 • złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Choina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do  22.05.2020r. do godz.1000.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

 

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Oferta na „Kontrolę okresową stanu technicznego obiektu budowlanego przy ul. Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wlkp. – branża elektryczna i sanitarna”

POSTĘPOWANIE :  ZP/6/2020

 

Nie otwierać przed: 22.05.2020r. godz. 10:00

 

 

VII.Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami

       - w zakresie formalnym - Pracownik Oddziału Gospodarczego: Justyna Pastwa, tel. 95 / 7 256 407 lub e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl  

- w zakresie merytorycznym - Pan Michał Lewandowski - inspektor ds. remontów i inwestycji,  tel. 95 / 7 256 709 lub e-mail: mlewandowski@gorzow-wlkp.so.gov.pl

 

 1. VIII.       Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO zamawiający informuje, że:

1)        administratorem oraz podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Chopina 52 bl. 10, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7256 450, kontakt z inspektorem ochrony danych w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.: adres e-mail: iod@gorzow-wlkp.sr.gov.pl;

2)        dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,

3)        odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy),

4)        ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:

- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania - jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata; 

- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,

5)        obowiązek podania danych osobowych  jest wymogiem ustawowym określonym  w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,

6)        w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

7)        osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8)        osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Załączniki:

Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Nr 3 – Wzór umowy

 

 

 

                                                                                                     p.o. Dyrektor

                                                                                  Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

                                                                                                     Piotr Żukowski

 

Rejestr zmian dla: ZAMÓWIENIE ZP/6/2020 - Kontrola okresowa stanu technicznego obiektu budowlanego przy ul. Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-16 13:58:26
Publikacja w dniu:
2020-12-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-06-09
Publikacja w dniu:
2020-06-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-28
Publikacja w dniu:
2020-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-28
Publikacja w dniu:
2020-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-26
Publikacja w dniu:
2020-05-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-15
Publikacja w dniu:
2020-05-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-15
Publikacja w dniu:
2020-05-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-15
Publikacja w dniu:
2020-05-15
Opis zmiany:
b/d