Zamówienie ZP/3/2020 Przegląd konserwacyjny i czynności serwisowe klimatyzacji i wentylacji

Gorzów Wlkp. dnia  09.03.2020r.

 

Sprawa Nr ZP/3/2020

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej

do zamówienia o wartości  szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  500 €,  a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € - wyłączone od stosowania ustawy, na podstawie art. 4, pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.

poz. 1843 ze zm. ). 1. 1.    Nazwa i adres Zamawiającego.

 Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp. woj. lubuskie

tel.:095/72564855,  faks: 095/7256412

Adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

 1. 2.    Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przegląd konserwacyjny i czynności serwisowe związane z wystąpieniem awarii: klimakonwektorów, central wentylacyjnych, klimatyzatorów oraz układu klimatyzacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.

 

 1. 3.    Termin realizacji zamówienia

Do 31.10.2021 roku.

 

 1. 4.    Wymagane dokumenty

- Wypełniony formularz ofertowy ( z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1.),

- Uprawnienia

- Aktualny certyfikat f-gazy

- Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest autoryzowanym serwisem Samsunga.

 

Uwaga! przed złożeniem oferty wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia.

 

 1. 5.    Kryterium wyboru

     Najniższa cena – 100 %.

 

 1. 6.        Termin i miejsce złożenia oferty cenowej
  Ofertę (formularz ofertowy) należy:
 • przesłać e-mailem w terminie do  17.03.2020r. do godz.1200  na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl
 • złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Choina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do  17.03.2020r. do godz.1200.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

 

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Oferta na „Przeglądy konserwacyjne i czynności serwisowe związane z wystąpieniem awarii: klimakonwektorów, central wentylacyjnych, klimatyzatorów oraz układu klimatyzacji.”

POSTĘPOWANIE :  ZP/3/2020

 

Nie otwierać przed: 17.03.2020r. godz. 12:00

 

 

 1. 7.    Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami

     - w zakresie procedury - Kierownik Oddziału Gospodarczego: Violetta Bienias,

       tel. 95 / 7 256 855 faks: 95/7 256 450, e-mail: zamowienia@gorzowwlkp.sr.gov.pl  

           

Załączniki:

Nr 1 – Formularz ofertowy;
Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

Nr 3 - Wzór umowy.                                                                                                                                                                                                 

 Kierownik Oddziału Gospodarczego

                                                                                  Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

                                                                                                Violetta Bienias              

Rejestr zmian dla: Zamówienie ZP/3/2020 Przegląd konserwacyjny i czynności serwisowe klimatyzacji i wentylacji

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-16 13:59:08
Publikacja w dniu:
2020-12-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-11
Publikacja w dniu:
2020-03-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-11
Publikacja w dniu:
2020-03-11
Opis zmiany:
b/d