Zamówienie ZP/1/2020 - okładki do akt spraw sądowych

Gorzów Wlkp. dnia 24.01.2020r.

Sprawa Nr ZP/1/2020

 

ZAPROSZENIA

do złożenia oferty cenowej

do zamówienia o  wartości  szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  500 €,  a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € - wyłączone od stosowania ustawy na podstawie art. 4, pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych, ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ).

 

 1. 1.        Nazwa i adres Zamawiającego.

 Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp. woj. lubuskie

tel.:095/7256407,  faks: 095/7256412

Adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

 1. 2.      Określenie przedmiotu zamówienia.

Wykonanie i dostawa okładek do akt spraw sądowych na potrzeby Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. w następujących ilościach:

a)      37000 szt. - okładka do akt sprawy cywilnej (wg wzoru);

b)      9000 szt. - okładka do akt sprawy karnej (wg wzoru);

c)      2000 szt. - okładka do akt sprawy o wykroczenie (wg wzoru);

d)     6000 szt. - okładka do akt Księgi Wieczystej ( wg wzoru);

e)      900 szt. - teczka dozoru (wg wzoru);

f)       500 szt. - teczka nadzoru (wg wzoru).

 

 1. 3.        Termin realizacji zamówienia

Do 31 grudnia 2020 roku

 

 1. 4.        Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. 

 

 1. 5.        Kryterium wyboru

       Najniższa cena – 100 %.

 

 1. 6.        Termin i miejsce złożenia oferty cenowej
  Ofertę (formularz ofertowy) należy:
 • przesłać e-mailem w terminie do  31.01.2020r. do godz.1300  na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl
 • złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Choina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do  31.01.2020r. do godz.1300.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

 

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Oferta na „Wykonanie i dostawa okładek do akt spraw sądowych na potrzeby Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

POSTĘPOWANIE :  ZP/1/2020

 

Nie otwierać przed: 31.01.2020r. godz. 13:00

 

 

 1. 7.        Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami

       - w zakresie procedury - Pracownik Oddziału Gospodarczego: Justyna Pastwa, tel. 95 / 7 256 407 faks: 95/7 256 412 lub e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl  

 

           

Załączniki:

Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Nr 3 – Wzór umowy

 

 

 

                                                                                                     p.o. Dyrektor

                                                                                  Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

                                                                                                     Piotr Żukowski

Rejestr zmian dla: Zamówienie ZP/1/2020 - okładki do akt spraw sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-16 14:00:01
Publikacja w dniu:
2020-12-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-03
Publikacja w dniu:
2020-02-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-24
Publikacja w dniu:
2020-01-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-24
Publikacja w dniu:
2020-01-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-01-24
Publikacja w dniu:
2020-01-24
Opis zmiany:
b/d