postanowienie I Ns 396/22

Sygnatura akt I Ns 396/22                                    

                                                                        

POSTANOWIENIE

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 września 2022 r.

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w następującym składzie:

     Przewodniczący      Sędzia Agata Smolińska  

 

po rozpoznaniu w dniu 5 września 2022 r.  w Gorzowie Wielkopolskim na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Tomasza Grabowskiego

o złożenie wykazu inwentarza

 

postanawia:

ogłosić o złożeniu wykazu inwentarza przez Tomasza Grabowskiego po Janie Tadeuszu Grabowskim, PESEL 49070903910, zmarłym w dniu 12.08.2020 roku ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Gorzów Wlkp. ul. Reja 6/12,
pouczyć, że:
a) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).;

b) ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w związku z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

c) osoby wymienione w pkt b (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

 

Rejestr zmian dla: postanowienie I Ns 396/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2022-09-05 14:22:51
Publikacja w dniu:
2022-09-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźny
Opublikował:
Krzysztof Woźny
Dokument z dnia:
2022-09-05 14:21:32
Publikacja w dniu:
2022-09-05
Zmiany:
Podejrzyj