Ogłoszenie - ZP/3/2021 - odbiór odpadów komunalnych

Gorzów Wlkp., dnia 03.02.2021r.

Sprawa nr ZP/3/2021

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej

do zamówienia o wartości do 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

 

1.     Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. 095/ 7256 403

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

2.     Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z dostawą pojemników na odpady na potrzeby Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

 

3.     Termin realizacji zamówienia:

Od 01.03.2021r. do 28.02.2023r.

 

4.     Opis sposobu przygotowania oferty:

1)     Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1.

2)     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3)     Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4)     Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5)     Do oferty powinien zostać dołączony:

a)     odpis z KRS lub dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

b)     aktualne zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów zgodnie zart.41 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 t. j.).

c)     wpis do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonej przez Związek Celowy Gmin MG-6

6)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

 

5.     Ogólne warunki umowy:

Treść umowy zostanie uzgodniona z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

 

6.     Kryteria wyboru:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium cena – 100 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

 

cena najniższa

----------------------- x 100 = ilość uzyskanych punktów

cena badana

 

7.     Termin i miejsce złożenia oferty cenowej:

Ofertę (formularz ofertowy) należy:

1)     przesłać e-mailem w terminie do  10.02.2021r. do godz.1200 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule „POSTĘPOWANIE ZP/3/2021”

2)     złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Choina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do  10.02.2021r. do godz.1200.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

 

Oznaczenie wykonawcy

 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Oferta na „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z dostawą pojemników na odpady na potrzeby Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

POSTĘPOWANIE :  ZP/3/2021

 

Nie otwierać przed: 10.02.2021r. godz. 12:00
 

8.     Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Justyna Pastwa - tel. 095/ 7256 403, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Piotr Żukowski

 

 

 

 

Załączniki:

Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – Klauzula informacyjna

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - ZP/3/2021 - odbiór odpadów komunalnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-03-16 09:12:22
Publikacja w dniu:
2022-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-12 11:55:12
Publikacja w dniu:
2021-02-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-10 13:28:56
Publikacja w dniu:
2021-02-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-03 13:39:46
Publikacja w dniu:
2021-02-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-03 13:38:53
Publikacja w dniu:
2021-02-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-03 13:36:51
Publikacja w dniu:
2021-02-03
Zmiany:
Podejrzyj