Ogłoszenie - ZP/16/2021 - usługi introligatorskie

Gorzów Wlkp. dnia 08.06.2021r. 

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty  

 

1.     Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. 095/ 7256 855

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl 

 

2.     Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa introligatorska w zakresie renowacji repertoriów, skorowidzów i oprawy dzienników należności na potrzeby Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. 

 

3.     Termin realizacji zamówienia:

21 dni od momentu podpisania umowy. 

 

4.     Opis sposobu przygotowania oferty:

1)     Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1.

2)     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3)     Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4)     Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

 

 

5.     Ogólne warunki umowy:

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. 

 

6.     Kryteria wyboru:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium cena – 100 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Punkty zostaną obliczone wg wzoru: 

 

cena najniższa

----------------------- x 100 = ilość uzyskanych punktów

cena badana 

 

7.     Termin i miejsce złożenia oferty cenowej:

Ofertę (formularz ofertowy) należy przesłać e-mailem w terminie do  17.06.2021r. do godz.14:00 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule „Postępowanie ZP/16/2021.” 

 

8.     Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

Justyna Pastwa - tel. 095/ 7256 855, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl  

 

 

  

 

p.o. Kierownika Oddziału Gospodarczego

    Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

       Justyna Pastwa

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - ZP/16/2021 - usługi introligatorskie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-03-16 09:07:54
Publikacja w dniu:
2022-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-18 13:35:51
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-18 13:35:37
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-18 13:35:37
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-08 09:20:00
Publikacja w dniu:
2021-06-08
Zmiany:
Podejrzyj