Ogłoszenie - ZP/14/2021 - dostawa tóg sędziowskich na potrzeby Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp. dnia 31.05.2021r..

 Sprawa nr ZP/14/2021

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

do zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającego 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

1.     Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095/ 7256 855

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

2.    Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest uszycie i dostawa tóg sędziowskich  na potrzeby Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

3.    Termin realizacji zamówienia

21 dni od daty złożenia zamówienia.

 

4.    Opis sposobu przygotowania oferty:

1)        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)        Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3)        Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4)        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

 

5.    Ogólne warunki umowy:

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

 

6.    Kryteria wyboru:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Znaczenie kryterium cena – 100 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

 

cena najniższa

----------------------- x 100 = ilość uzyskanych punktów

cena badana

 

7.    Termin i miejsce złożenia oferty cenowej:

Ofertę (formularz ofertowy) należy:

1)        przesłać e-mailem w terminie do  10.06.2021r. do godz.11:00 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule „POSTĘPOWANIE ZP/14/2021”

2)        złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Chopina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do  10.06.2021r. do godz.11:00.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

 

Oznaczenie wykonawcy

 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Oferta na „uszycie i dostawa tóg sędziowskich  na potrzeby Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

 

POSTĘPOWANIE :  ZP/14/2021

 

Nie otwierać przed: 10.06.2021r. godz. 11:00


 

8.    Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

1)         Jakub Burchardt  - tel. 095/ 7256 403, e-mail: jakub.burchardt@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

2)         Justyna Pastwa - tel. 095/ 7256 855, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

 

z-ca Kierownika Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

Jakub Burchardt

 

Aktualizacja z dnia 10.06.2021r
Informacja o wyniku postępowania

 

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Nr 3 – wzór umowy

Nr 4 – klauzula RODO

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - ZP/14/2021 - dostawa tóg sędziowskich na potrzeby Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-03-16 09:08:24
Publikacja w dniu:
2022-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2021-06-10 13:31:34
Publikacja w dniu:
2021-06-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2021-06-10 13:31:25
Publikacja w dniu:
2021-06-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2021-06-10 13:25:47
Publikacja w dniu:
2021-06-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2021-06-10 13:25:38
Publikacja w dniu:
2021-06-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2021-06-10 13:24:41
Publikacja w dniu:
2021-06-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2021-05-31 09:14:12
Publikacja w dniu:
2021-05-31
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2021-05-31 09:09:57
Publikacja w dniu:
2021-05-31
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2021-05-31 08:58:58
Publikacja w dniu:
2021-05-31
Zmiany:
Podejrzyj