Ogłoszenie - ZP/11/2021 - Przeglądy konserwacyjne oraz czynności serwisowe systemów bezpieczeństwa sądu

Gorzów Wlkp. dnia  17.05.2021r..

 

Sprawa Nr ZP/11/2021

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

do zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającego 130 000.00 zł netto tj. poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019)

 


1.     Nazwa i adres zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095/ 7256 855

adres strony internetowej: www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

2.     Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów konserwacyjnych oraz czynności serwisowych systemów bezpieczeństwa w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.

UWAGA!

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do złożenia oferty

 

3.     Termin realizacji zamówienia

10.06.2021r. – 31.05.2023r.

 

4.     Opis sposobu przygotowania oferty:

1)     Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z      załącznikiem nr 1.

2)     Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności.

3)     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4)     Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5)     Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego.

 

 

5.     Ogólne warunki umowy:

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę umowę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. 

 

6.     Kryteria wyboru:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

Znaczenie kryterium cena – 100 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. Punkty zostaną obliczone wg wzoru: 

 

 

cena najniższa

----------------------- x 100 = ilość uzyskanych punktów

cena badana 

 

7.     Termin i miejsce złożenia oferty cenowej:

Ofertę (formularz ofertowy) należy:

1)     przesłać e-mailem w terminie do  24.05. 2021r. do godz.11:00 na adres: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl w tytule „POSTĘPOWANIE ZP/11/2021”

2)     złożyć osobiście w Biurze Podawczym w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Chopina 52 bl. 10 p. 117 (parter) w terminie do  24.05.2021r. do godz.11:00.

Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres:

 

Oznaczenie wykonawcy 

 

Oddział Gospodarczy

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

ul. Chopina 52 bl. 10

66-400 Gorzów Wlkp. 

 

Oferta na „ usługę przeglądów konserwacyjnych oraz czynności serwisowych systemów bezpieczeństwa w budynkach Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.”

POSTĘPOWANIE :  ZP/11/2021 

 

Nie otwierać przed: 24.05.2021r. godz. 11:00 

 

 

8.     Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

1)     Justyna Pastwa - tel. 095/ 7256 855, e-mail: zamowienia@gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 

  

 

p.o. Kierownika Oddziału Gospodarczego

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

 

Justyna Pastwa

 

 

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Nr 3 – wzór umowy

Nr 4 – klauzula RODO

Nr 5 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - ZP/11/2021 - Przeglądy konserwacyjne oraz czynności serwisowe systemów bezpieczeństwa sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-03-16 09:08:57
Publikacja w dniu:
2022-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Jakub Burchardt
Opublikował:
Jakub Burchardt
Dokument z dnia:
2022-03-16 09:08:46
Publikacja w dniu:
2022-03-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2021-05-31 09:08:36
Publikacja w dniu:
2021-05-31
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Roman Dominiak
Opublikował:
Roman Dominiak
Dokument z dnia:
2021-05-31 08:58:21
Publikacja w dniu:
2021-05-31
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-25 20:42:45
Publikacja w dniu:
2021-05-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-20 15:14:39
Publikacja w dniu:
2021-05-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:00:21
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 14:59:56
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 14:59:56
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 14:58:54
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 14:58:45
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 14:55:06
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj