Ogłoszenie - X N 967/20

Sygnatura akt X N 967/20  

POSTANOWIENIE

 

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 grudnia 2020 r.

 

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, X Wydział Cywilny w następującym składzie:

 

Przewodniczący: sędzia Anita Woźniak-Domina

 

po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2020 r. w Gorzowie Wielkopolskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Jarosława Tylickiego

o złożenie wykazu inwentarza

 

postanawia:

1.     na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłosić o złożeniu wykazu inwentarza przez Jarosława Tylickiego po Wiesławie Tylickiej, PESEL 46072710081, zmarłej w dniu  10 czerwca 2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałej w Bogdańcu przy ulicy Pocztowej 5A;

2.     na podstawie art. 6381 § 3 k.p.c. pouczyć, że:

a) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.),

b) ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c.                    w związku z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.),

c) osoby wymienione w pkt b (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X N 967/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-12 07:12:23
Publikacja w dniu:
2021-01-12
Zmiany:
Podejrzyj