Ogłoszenie - X N 954/20

X N 954/20
 

 

P O S T A N O W I E N I E 

 

                                                                                          Dnia  5 lutego 2021 r.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, X Wydział Cywilny
w składzie:
 

Przewodniczący:  sędzia Tomasz Modzelewski

 

po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2021 r. w Gorzowie Wielkopolskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Bożeny Świerczyńskiej, Tomasza Świerczyńskiego i Adama Świerczyńskiego
złożenie wykazu inwentarza spadku po Kazimierzu Świerczyńskim
 

postanawia:

 

I.     ogłosić o złożeniu przez Bożenę Świerczyńską, Tomasza Świerczyńskiego i Adama Świerczyńskiego wykazu inwentarza spadku po Kazimierzu Świerczyńskim, PESEL 53021113130, zmarłym w dniu 26 marca 2020 r. w Gorzowie Wlkp., ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wlkp.  przy ulicy Kościuszki 9D/2,
II.     pouczyć, że:
a)     ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).;

b)     ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w związku z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).

c)     osoby wymienione w pkt b (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - X N 954/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-15 18:34:34
Publikacja w dniu:
2021-02-15
Zmiany:
Podejrzyj