Ogłoszenie X N 257/23

„W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie o sygnaturze akt X N 257/23 Adela Nawrocka złożyła wykaz inwentarza po Oliwii Nawrockiej, PESEL 96081308221, zmarłej  w dniu 16 września 2021 r., ostatnio stale zamieszkałej  w  Lubnie. Jednocześnie, na podstawie art. 6381 § 3 k.p.c., Sąd poucza, że:

a) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.),

b) ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w związku z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.),

c) osoby wymienione w pkt b (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie X N 257/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Iga Kotecka
Opublikował:
Iga Kotecka
Dokument z dnia:
2023-03-17 08:11:18
Publikacja w dniu:
2023-03-17
Zmiany:
Podejrzyj