Ogłoszenie - VIII Co 800/20

Sygn. akt: VIII Co 800/20
 

POSTANOWIENIE
 

Dnia  02.04.2021roku

 

Sąd Rejonowy  w Gorzowie Wlkp.  VIII Wydział Egzekucyjny

w następującym składzie:

Przewodniczący:sędzia Dorota Bobrowicz

po rozpoznaniu w dniu 02.04.2021roku w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany  Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny  Zamknięty wWarszawie
przeciwko dłużniczce:  Wioleta  Olszewska
o ustanowienie kuratora

postanawia:

I           na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużniczki Wiolety Olszewskiej, której miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Leona Wyczółkowskiego 27/23  w Gorzowie Wielkopolskim kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Anny Żardeckiej w celu reprezentowania praw dłużniczki w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Marka Onyszkiewicza Kancelaria Komornicza nr IV w Gorzowie Wielkopolskim  w sprawie Km 1793/19

II         zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim o ustanowieniu kuratora;

III        uzależnić skuteczność doręczeń pism kuratorowi od upływu 1 (jednego) miesiąca od chwili obwieszczenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - VIII Co 800/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-07 14:09:09
Publikacja w dniu:
2021-04-07
Zmiany:
Podejrzyj