Ogłoszenie - VIII Co 775/20

Sygn. akt: VIII Co 775/20
POSTANOWIENIE
Dnia  28.04.2021roku

 

Sąd Rejonowy  w Gorzowie Wlkp.  VIII Wydział Egzekucyjny

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia Dorota Bobrowicz

po rozpoznaniu w dniu 28.04.2021roku w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

 
     sprawy z wniosku wierzyciela:  Czesława Różyckiego
 
     przeciwko dłużnikowi ATAGOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gorzowie Wielkopolskim
o ustanowienie kuratora

postanawia:

 

1.     na podstawie art. 818 § 1 k.p.c. ustanowić dla dłużnika ATAGOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gorzowie Wielkopolskim KRS 0000380317 kuratora w osobie pracownika tutejszego sądu Mariusza Kozłowskiego  na potrzeby postępowania egzekucyjnego o sygnaturze  Km 1722/20 prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gorzowie Wielkopolskim Marka Onyszkiewicza . 
2. Zobowiązać kuratora do składania pisemnych sprawozdań do 30 czerwca każdego roku, poczynając od roku 2021 oraz po zakończeniu postępowania egzekucyjnego. 
3. O ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim , Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz  na stronie internetowej  sądu przez okres 1 miesiąca. 
4. Zasądzić od dłużnika na rzecz wierzyciela kwotę 180,00 zł tytułem kosztów postępowania. 
 

Uzasadnienie

Wierzyciel Czesław Różycki wystąpił do Sądu z wnioskiem o ustanowienie na podstawie art. 69 k.p.c. w zw. z art. 818 k.p.c. kuratora dla dłużnika ATAGOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gorzowie Wielkopolskim KRS 0000380317 w postępowaniu egzekucyjnego Km 1722/20 prowadzonym  przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Marka Onyszkiewicza.

Zgodnie z art. 818 § 1 k.p.c. organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu jeżeli się okaże, że wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego. Na wniosek wierzyciela, a w wypadku gdy egzekucja została wszczęta z urzędu bez takiego wniosku, sąd ustanowi dla dłużnika niemającego zdolności procesowej kuratora na czas do ustanowienia przedstawiciela ustawowego.

Z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że podmiot nie posiada organu uprawnionego do jego reprezentacji.

Mając na uwadze, że brak jest osób uprawnionych do reprezentowania dłużnika, na podstawie art. 818 § 1 k.p.c.  sąd orzekł jak w postanowieniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - VIII Co 775/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-30 11:50:03
Publikacja w dniu:
2021-04-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-30 11:49:47
Publikacja w dniu:
2021-04-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-30 11:49:03
Publikacja w dniu:
2021-04-30
Zmiany:
Podejrzyj