Ogłoszenie - VIII Co 309/22

Sygn. akt: VIII Co 309/22
 

POSTANOWIENIE
 

                                                                                  Dnia   26 sierpnia 2022r

Sąd Rejonowy  w Gorzowie Wielkopolskim  VIII Wydział Egzekucyjny

w następującym składzie:

Przewodniczący:        sędzia Dorota Bobrowicz

po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2022roku w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Gminy Gorzów Wielopolski –Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim
przeciwko dłużnikowi Katarzynie Kwaczyńskiej, Adrianowi Kwaczyńskiemu, Jakubowi Kwaczyńskiemu
o ustanowienie kuratora

postanawia: 

1.na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika Katarzyny Kwaczyńskiej, Adriana Kwaczyńskiego , Jakuba Kwaczyńskiemu, których  miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałych przy ul. Sikorskiego 88/5,66-400 Gorzów Wielkopolski , 66-400 Gorzów Wielkopolski kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Anny Kaczmarek w celu reprezentowania praw dłużników w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w  Gorzowie Wielkopolskim  Piotra Zalewskiego  w sprawie Km 567/22  

 

2.zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim  o ustanowieniu kuratora

 

3.uzależnić skuteczność doręczeń pism kuratorowi od upływu 1 (jednego) miesiąca od chwili

obwieszczenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - VIII Co 309/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-31 07:25:50
Publikacja w dniu:
2022-08-31
Zmiany:
Podejrzyj