Ogłoszenie - VIII Co 125/22

Sygn. akt: VIII Co 125/22
 

     POSTANOWIENIE
 

                                                                                  Dnia   20 maja 2022r

 

Sąd Rejonowy  w Gorzowie Wlkp.  VIII Wydział Egzekucyjny

w następującym składzie:

Przewodniczący:        sędzia Dorota Bobrowicz

po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2022roku w Gorzowie Wlkp.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela  Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  we Wrocławiu
przeciwko dłużnikowi Arnoldowi Franciszkowi Poliwodzie
o ustanowienie kuratora

postanawia:

1.na podstawie art. 802 k.p.c. ustanowić dla dłużnika  Arnolda Franciszka Poliwody,          którego miejsce pobytu nie jest znane, ostatnio stale zamieszkałego przy ul. Klonowej 5, 66-446 Osiedle Poznańskie kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim  Iwony Jastrzębskiej w celu reprezentowania praw dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w  Gorzowie Wielkopolskim  Pawła Żurawskiego w sprawie Km 4582/21 

II         zarządzić publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego w Deszcznie o ustanowieniu kuratora;

III       uzależnić skuteczność doręczeń pism kuratorowi od upływu 1 (jednego) miesiąca od chwili obwieszczenia o ustanowieniu kuratora w budynku sądowym.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - VIII Co 125/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-05-23 14:53:49
Publikacja w dniu:
2022-05-23
Zmiany:
Podejrzyj