Ogłoszenie nr 771810-N-2020 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Ogłoszenie nr 771810-N-2020 z dnia 28.12.2020 r.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim: Wykonanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej dla zadania pt. „ Remont budynku przy ul. Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wlkp. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 
Nazwa projektu lub programu  


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, krajowy numer identyfikacyjny 32546900000000, ul. ul. Chopina  52 bl. 10 , 66-400  Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. (95) 7 265 407, , e-mail zamowienie@gorzow-wlkp.sr.gov.pl, , faks 0-95 7256 450.  
Adres strony internetowej (URL): http://www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  
Sądownictwo

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  


I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak  
http://www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak  
http://www.gorzow-wlkp.sr.gov.pl

 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie  


 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie

Nie  
adres  


 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie pisemnej  
Adres:  
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. – ul. Chopina 52 bl. 10, 66-400 Gorzów Wlkp., pok. nr 117 – Biuro Podawcze Sądu Rejonowego

 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej dla zadania pt. „ Remont budynku przy ul. Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wlkp.  
Numer referencyjny: ZP/PN/1/2020  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) sporządzenie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej pozwalającej na realizację zadania 2) wykonanie ogólnej koncepcji funkcjonalno – przestrzennej 3) wykonanie szczegółowej koncepcji funkcjonalno- przestrzennej  
 
II.5) Główny kod CPV: 71320000-3  
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71320000-6
71320000-7
71320000-8
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:

 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach: 180  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
 
180
 
 
 
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: - zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.  
Informacje dodatkowe W przypadku gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 (dwie) usługi, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy) dla wielobranżowego budynku o wartości jednej dokumentacji nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku, gdy wykonawca polega na sytuacji ekonomicznej podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy, powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio. W przypadku gdy wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia. b) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z wymienionych poniżej stanowisk: b1) Projektant w specjalności architektonicznej posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. b2) Projektant w specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. b3) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. b4) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. b5) Projektant w specjalności instalacji teletechnicznej posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności w zakresie instalacji teletechnicznych bez ograniczeń. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  
Informacje dodatkowe: W przypadku gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia na swojej stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
 
 
 
 
 
 


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
a) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie oraz dowody i inne dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 2 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) oraz firmy podwykonawców (jeżeli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4) Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie  
Informacja na temat wadium  


 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  


 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  


 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
Nie

 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  


 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  


 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  


 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria

Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy
40,00
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegających na: 1) zmianie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 2) zmianie wynagrodzenia umownego; 3) zmianie osób wymienionych w § 3 ust. 3 niniejszej umowy; 4) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy. Zmiany określone w ust. 6, 7, 8, 9 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy będzie możliwa, jeżeli: 1) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Projektant nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji pozwalających wykonać w terminie przedmiot niniejszej umowy; 2) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu niniejszej umowy; 3) wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach: 1) ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane; 2) nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac dodatkowych, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy. W tym przypadku Projektant przedłoży wycenę prac projektowych sporządzoną w oparciu o Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych (wydanie aktualne na dzień sporządzenia) uwzględniającą aktualną na dany rok stawką za umowną jednostkę nakładu pracy. Zmiana zakresu przedmiotu niniejszej umowy będzie możliwa w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy; 2) konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Projektanta uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji; 3) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Projektanta lub Zamawiającego, aneksem do niniejszej umowy, przy uwzględnieniu art. 140 ustawy pzp. Zmiana polegająca na zmianie osób, wymienionych w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, następować może na wniosek Projektanta, za pisemną zgodą Zamawiającego. Projektant do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 01.02.2021, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
> j.polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie nr 771810-N-2020 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-08 11:16:03
Publikacja w dniu:
2021-03-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-16 11:30:43
Publikacja w dniu:
2021-02-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-16 11:30:43
Publikacja w dniu:
2021-02-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-01 14:59:58
Publikacja w dniu:
2021-02-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-01 14:59:58
Publikacja w dniu:
2021-02-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-01 13:01:00
Publikacja w dniu:
2021-02-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-31 09:23:07
Publikacja w dniu:
2020-12-31
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-29 10:46:26
Publikacja w dniu:
2020-12-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-12-28 14:40:55
Publikacja w dniu:
2020-12-28
Zmiany:
Podejrzyj