Ogłoszenie - II K 786/22

ZAWIADOMIENIE POKRZYWDZONYCH O TERMINIE ROZPRAWY W SPRAWIE II K 786/22


Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. II Wydział Karny w oparciu o przepis art. 131 § 2 kpk zawiadamia pokrzywdzonych, że rozprawa główna w sprawie II K 786/22 (Prokuratura Krajowa Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu sygn. PK I WZ Ds. 18.2019) przeciwko Grzegorzowi Zakrzewskiemu o czyn z art. 291 § 1 kk i inne odbędzie się dnia 04 października 2022 roku o godz. 13:20  w Sądzie Rejonowy w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 106.


Pouczenie o prawach pokrzywdzonych:

 

1.Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.

2.Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

3.Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.

4.Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej pierwszej instancji może wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Pokrzywdzony jeżeli nie wytoczył powództwa cywilnego może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody.

5.Pokrzywdzony jest obowiązany poddać się oględzinom i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego.

6.Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju lub na terenie UE, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju lub na terenie UE albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.

7.Oskarżyciel publiczny, obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział w posiedzeniu przygotowawczym. Jeżeli prezes sądu / wyznaczony sędzia uzna udział stron w posiedzeniu za obowiązkowy, wówczas ich obecność jest obowiązkowa. Strona ma prawo przestawić stanowisko w przedmiocie planowania i organizacji rozprawy głównej obejmujące wnioski dowodowe oraz informacje i oświadczenia, w szczególności proponowane terminy rozpraw i ich przedmiot, terminy usprawiedliwionej nieobecności uczestników procesu, a także oświadczenia wskazujące na potrzebę wezwania na rozprawę główną biegłych, kuratora sądowego, sprawdzenia danych o karalności oskarżonego oraz inne oświadczenia dotyczące okoliczności istotnych dla sprawnego przeprowadzenia dalszego postępowania. Ogłoszenie zarządzenia o wyznaczeniu terminów rozprawy ma skutek równoznaczny z wezwaniem obecnych uczestników postępowania do udziału w rozprawie albo zawiadomieniem o jej terminach.

8.Osoby uprawnione do stawiennictwa na rozprawie nie muszą być zawiadamiane o nowym terminie rozprawy przerwanej, nawet jeśli nie uczestniczyły w tej rozprawie.

9.W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia, strona może złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie. We wniosku należy wskazać, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien również wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy. Prezes sądu odmawia przyjęcia wniosku złożonego przez osobę nieuprawnioną, po terminie lub w razie nieuzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych wniosku. Na zarządzenie przysługuje zażalenie. Zarządzenie może wydać również referendarz sądowy.

10.Oskarżyciel posiłkowy i oskarżyciel prywatny, mają prawo złożyć wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu i mogą zostać obciążeni kosztami takiego pełnomocnika."

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - II K 786/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-09-15 14:47:27
Publikacja w dniu:
2022-09-15
Zmiany:
Podejrzyj